Provincie Limburg start alliantie kernenergie

8 maart 2023

De Provincie Limburg gaat een alliantie oprichten over kernenergie in Limburg. Uit technisch onderzoek is gebleken dat kernenergie in Limburg haalbaar is in de vorm van kleine modulaire reactoren (SMR’s). De alliantie gaat verder onderzoek doen en kennisdeling faciliteren rondom SMR’s in Limburg. Ook gaat de alliantie het maatschappelijke debat faciliteren.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (energie en klimaat) legt uit waarom het provinciebestuur deze volgende stap zet: Bedrijven en huishoudens gebruiken steeds meer elektriciteit. Onze vraag naar energiebronnen wordt groter en tegelijkertijd willen we af van fossiele bronnen. Daarom zetten we in op zoveel mogelijk zon- en windenergie en werken we aan voldoende en duurzame energiebronnen voor 2030 en daarna. Kernenergie heeft een nadrukkelijke plek in de zoektocht naar de nieuwe energiemix. Met de alliantie onderzoeken we hoe kernenergie in Limburg gerealiseerd kan worden.”

Startnotitie alliantie

Gedeputeerde Staten hebben een startnotitie vastgesteld over een alliantie die de mogelijkheden en onmogelijkheden van kernenergie verder verkent. Deze alliantie gaat bestaan uit een groot aantal bedrijven, overheden, regelgevende instanties, kennisinstituten en mogelijke financiers en richt zich met name op kernenergie voor de industrie.

De Provincie is de aanjager van dit alliantietraject. Limburg loopt voorop in het onderzoek naar kernenergie en brengt partijen bij elkaar om zo een op feiten gebaseerde dialoog te kunnen voeren. Alle stakeholders kunnen een bijdrage aan de alliantie leveren, als lid, op afstand of gesprekspartner. Zegt gedeputeerde van Gaans-Gijbels. We zien de vraag naar een betrouwbare constante energiebron zeker bij de grote energie intensieve bedrijven. Daarom is de alliantie voor kleine modulaire reactoren in eerste instantie gericht op de industrie. Ik ben blij dat zij zich nu ook uitspreken en deelnemen aan de alliantie.

De alliantie is, naast een mogelijke opmaat voor concrete initiatieven, bovenal een platform waar kennis wordt gedeeld en ontwikkeld en de dialoog wordt aangegaan met de maatschappij. Verder gaat de alliantie onderzoeken welke locaties in Limburg geschikt kunnen zijn voor SMR’s. Vanzelfsprekend in nauw overleg met mede overheden en bijvoorbeeld de landelijke netbeheerder TenneT, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor industrie en burgers

De activiteiten van de alliantie zijn gericht op de industrie. De Limburgse industrie staat voor grote uitdagingen. De industrie moet de komende jaren grote investeringsbeslissingen gaan nemen om mee te gaan in de energietransitie. SMR’s kunnen bijdragen aan voldoende betrouwbare, betaalbare en schone stroom voor de energietransitie van de industrie.

Chemelot-directeur Loek Radix: Voor de verduurzaming en de concurrentiepositie van Chemelot is veel duurzame stroom nodig. Wij steunen het alliantietraject dan ook om samen met de partners de vele vragen te beantwoorden zodat de (on)mogelijkheden in beeld worden gebracht. Het veiligheidsconvenant met provincie en gemeentes blijft uiteraard de leidraad voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving.”

Jo Cox, namens de bedrijven die zijn aangesloten bij het Limburgs Energie Akkoord (LEA-bedrijven): “De alliantie is een belangrijk strategisch initiatief omdat SMR’s  mogelijk een belangrijke energie bron voor de toekomst worden, die prima past binnen de energiemix. De energie intensieve industrie, waaronder de LEA bedrijven, zijn op zoek naar betrouwbare, veilige, duurzame en concurrerende energievoorzieningen om de milieudoelstellingen waaronder het CO2 beleid te realiseren.”

De hoge elektriciteitsvraag zorgt ook voor andere uitdagingen. Netbeheerder TenneT kondigde in de zomer van 2022 netcongestie aan voor Limburg. De leveringszekerheid van elektriciteit voor 2030 wordt door TenneT en Enexis niet gegarandeerd. Door de industrie aan te sluiten op SMR’s kan het elektriciteitsnet ontlast worden. De leveringszekerheid voor huishoudens blijft dan beter gewaarborgd. Ook kan de restwarmte van een SMR ingezet worden voor het verwarmen van de gebouwde omgeving.

Technische mogelijkheden en onmogelijkheden van kernenergie

In het najaar van 2022 presenteerde het onderzoeksconsortium Nucleair 21 de resultaten over technische (on)mogelijkheden van kernenergie in Limburg. In deze video wordt uitgelegd wat de resultaten van dit onderzoek waren en hoe het vervolgproces met de alliantie uitziet.


Zie ook