Nieuwe fietsverbinding Heuvelland-Parkstad geopend

11 maart 2023

Op vrijdag 10 maart is de fietsverbinding, die het Heuvelland en Parkstad op een veilige en aantrekkelijke manier met elkaar verbindt, officieel geopend. Gedeputeerde van Gaans-Gijbels (mobiliteit en infrastructuur) opende samen met de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, en Waterschap Limburg de nieuwe weg.

Er is sinds de start in september 2021 veel gebeurd. Er is een vrij liggend tweebaans fietspad aangelegd tussen Ubachsberg en Heerlen, parallel aan de Daelsweg. Vervolgens is het fietspad doorgetrokken van Ubachsberg naar Wijlre via de Vrakelbergerweg en Vijfbunderweg (ook wel Ruilverkavelingsweg genoemd). Deze nieuwe fietsroute is in totaal zeven kilometer lang en stelt de gebruikers ervan, waaronder veel schoolgaande jongeren, in staat om zich op een verkeersveilige manier door het  Heuvelland te verplaatsen. Naast het aanleggen van deze fietsverbinding zijn er ook maatregelen getroffen in het gebied om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan.

Méér dan een veilig fietspad

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid is het stimuleren van de fiets een belangrijk doel van dit project. Fietsen is een duurzame en gezonde vervoersmogelijkheid. Veilige fietsverbindingen bevorderen het fietsgebruik. Een bijkomend effect is dat het toerisme en recreatie in de regio een kwaliteitsimpuls krijgt. Er is bij Mondriaan Zorggroep in Welten een natuurtransferium aangelegd waar automobilisten hun auto kunnen parkeren om vervolgens per fiets of te voet het fietspad en de omgeving te verkennen. Een tweede natuurtransferium is aangelegd achter Ubachsberg bij Mingersborg. Het fietspad sluit ook daar op aan. Het aanleggen van deze twee natuurtransferia gebeurt in het kader van IBA Parkstad en passen goed bij de nieuwe infrastructuur die in deze regio wenselijk is.

Extra buffers om regenwater op te vangen

Waterschap Limburg heeft maatregelen toegepast langs de fietsverbinding om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Naast de drie bestaande regenwaterbuffers (met een capaciteit van 24.000 m3) zijn er twee extra regenwaterbuffers aangelegd waarmee de buffercapaciteit met 20.000 m3 wordt vergroot. In deze buffers wordt het water opgevangen dat door de toename van verharding (betonnen fietspad en wegverbreding) niet meer in de bodem kan infiltreren.

Monument voor 3 overleden militairen

Op initiatief van heemkundevereniging Voerendaal is een monument geplaatst aan het begin van de Ruilverkavelingsweg. Op deze plek zijn drie militairen gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het monument is geplaatst om de slachtoffers te eren voor het feit dat zij hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.