Provincie Limburg investeert in extra luchtmeetstations en metingen ultrafijnstof

24 januari 2023

Ondanks dat de luchtkwaliteit in de provincie Limburg voldoet aan de wettelijke normen veroorzaakt luchtverontreiniging nog steeds veel schade aan de gezondheid. Van een aantal stoffen zijn die effecten op de gezondheid bekend zoals stikstofdioxide, fijnstof, roet en ozon. Door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad wordt echter ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van ultrafijnstof voor de gezondheid.

Ultrafijnstof zijn zwevende deeltjes in de lucht kleiner dan 0,1 micrometer. De belangrijkste bronnen zijn wegverkeer, vliegverkeer, industrie, energieproductie, binnen- en zeescheepvaart, mobiele werktuigen en houtverbranding. Voor ultrafijnstof is er nog geen wettelijke norm maar deze stof wel in verband gebracht met negatieve effecten op de gezondheid. Om meer te weten te komen over de concentraties ultrafijnstof in Limburg investeert de Provincie Limburg de komende jaren in het meten van ultrafijnstof. Provincie Limburg is hiermee de eerste provincie die structureel en op grote schaal metingen van ultrafijnstof laat uitvoeren. Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur,  Milieu en efgoed): “Door het meten van ultrafijnstof zet de Provincie actief in op kennisontwikkeling en voorlichting aan inwoners. Het verzamelen van kennis over ultrafijnstof is een eerste cruciale stap om op termijn ook normen voor ultrafijnstof te kunnen vaststellen.”

Rijkssubsidie voor Limburg

Provincie Limburg streeft als deelnemer van het Schone Lucht Akkoord naar continue verbetering van de luchtkwaliteit. Voor de benodigde investering in het meetnet heeft de Provincie voor het eerst succesvol een beroep gedaan op beschikbare cofinanciering vanuit het Rijk in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Op basis van de aanbevelingen van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg  is voor de herinrichting van het provinciaal meetnet door de Provincie een subsidie van € 624.000 aangevraagd die volledig is toegewezen. Door deze SLA cofinanciering kan de Provincie de komende jaren blijven beschikken over een meetnet waarin alle relevante stoffen op de juiste plek gemeten worden.

Locaties meetstations in Limburg

Het provinciaal meetnet luchtkwaliteit bestaat momenteel uit 12 permanente meetstations waarvan 5 in beheer zijn van het RIVM en 7 in beheer zijn van de RUD-ZL. De stoffen die gemeten worden zijn stikstofdioxide, fijnstof, roet en ozon. Door de herinrichting van het meetnet worden er in aanvulling op de meetstations nieuwe meetstations geopend in de gemeenten Vaals (monitoring schoonste lucht), Nederweert (monitoring veehouderij), Beek (monitoring verkeer en luchtvaart) en Eijsden-Margraten (invloed buitenlandse emissies bij provinciegrens). De nieuwe metingen van ultrafijnstof starten op de bestaande meetlocaties in Geleen (monitoring industrie) en Maastricht (monitoring verkeer) en op de nieuwe meetlocaties Vaals en Beek. De herinrichting wordt in 2023 uitgevoerd door de RUD-ZL en vanaf 2024 worden de meetresultaten opgenomen in de jaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Limburg.