Impuls voor projecten ten gunste van waterkwaliteit en het tegengaan van droogte en wateroverlast

31 januari 2023

De Provincie Limburg heeft in de zomer van 2022 een subsidieregeling opengesteld voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), paragraaf 6: niet-productieve investeringen water. Hierbij zijn drie aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro. Het gaat om projecten die bijdragen aan de verbetering van waterkwaliteit, het tegengaan van droogte en wateroverlast. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Provinciaal Waterprogramma, waarbij het realiseren van een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem centraal staat.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruime en Landbouw):

Ik ben blij om te zien dat er zulke goede projecten zijn ingediend die bijdragen om tot een robuust watersysteem te komen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat Limburg steeds beter bestand is tegen klimaatverandering en wateroverlast.

De volgende projecten hebben een bijdrage ontvangen.

Toekomstbestendig watersysteem Waterbloem & Neer

Dit project heeft betrekking op twee doelstellingen, namelijk het afkoppelen van gebiedsvreemd water in het verdrogingsgevoelige natuurgebied Waterbloem en de aanpassing van het watersysteem in het agrarische gebied tussen het Afwateringskanaal, Neer en Roggel met als doel de water af- en aanvoer en daarmee de effecten van wateroverlast en droogte beter te kunnen reguleren. Door het afkoppelen van de Doorbrandlossing en Wijenbeek in het natuurgebied Waterbloem zal inspoeling van gebiedsvreemd water uit de omgeving beperkt worden en zal gebiedseigen water langer vastgehouden kunnen worden. Dit project draagt bij aan de doelstelling om een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem in 2050 te realiseren. Dit project voorziet in het verbeteren van de waterkwaliteit in het natuurgebied door het watersysteem gescheiden te houden van het watersysteem voor de landbouw. In totaal ontvangt dit project een subsidie van zo een 1,5 miljoen euro.

Optimalisatie watersysteem Ysselsteyn en Meerselsepeel-Kempensberg

Om tot een robuust watersysteem in de Peelkanalen te komen worden over een lengte van in totaal zeven kilometer tussen Griendtsveen en de Heidse Peel en nabij de Meerselsepeel en Kembensberg maatregelen uitgevoerd om met name de waterkwantiteit in het Peelkanaal beter te reguleren. De maatregelen dragen bij aan een betere doorstroming, vermindering van peilschommelingen en een structureel verhoogde wateraanvoer voor de achterliggende (natuur)gebieden. De projecten betreffen een samenwerking tussen het Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). De LLTB zal omliggende agrarische bedrijven benaderen om maatregelen te nemen tegen erfafspoeling en voor zuivering van te lozen water. Deze maatregelen dragen bij aan de doelstelling om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Op deze manier wordt in het gebied gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de waterkwantiteit- als ook de waterkwaliteitsopgaven.
In totaal ontvangen deze projecten Ysselsteyn en Meerselsepeel-Kempenberg zo een 1,5 miljoen euro en 1 miljoen euro aan POP 3 subsidie.

POP3 2014-2020

Op 31 december 2020 liep de oorspronkelijke programmaperiode van POP3 2014-2020 af. Het nieuwe GLB kon niet van start gaan op 1 januari 2021. Om de continuïteit in de financiering en uitvoering van POP3 te waarborgen, heeft de Europese Commissie de mogelijkheid geboden om het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma te verlengen. De Provincie Limburg heeft besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken ter overbrugging tussen het huidige POP3 en het nieuwe GLB. Voor paragraaf 6 ‘Niet-productieve investeringen water’ heeft daarom in de periode 15 augustus 2022 tot en met 30 september 2022 een openstelling plaatsgevonden.