Start onderzoek naar waterbewustzijn en zelfredzaamheid inwoners Limburg

17 februari 2023

De watercrisis van juli 2021 lijkt misschien al ver weg, maar is voor velen nog steeds zeer actueel en vooral urgent. Naar aanleiding van deze watercrisis is door de gezamenlijke overheden (gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk) het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart om de bewoners van Limburg in de toekomst beter te beschermen en voor te bereiden op extreme wateroverlast.
De gezamenlijke overheden zijn aan de slag met maatregelen die de waterveiligheid structureel verhogen. Daarnaast is voorbereiding op extreme situaties erg belangrijk.
Bewustwording van de potentiële gevolgen van klimaatverandering, een betere voorbereiding hierop en waar mogelijk hulp hierbij vanuit de overheden, zorgt uiteindelijk voor een betere bescherming en minder schade. Om te weten te komen hoe het met het waterbewustzijn in Limburg gesteld is, wordt een onderzoek gestart.

Met dit onderzoek wordt de mate van waterbewustzijn en zelfredzaamheid bij (extreme) wateroverlast in kaart gebracht. Daarnaast zorgt het onderzoek dat de behoeften en wensen die de inwoners hebben op dit vlak geïnventariseerd worden, zodat hier bij de verdere planvorming- en uitvoering rekening mee gehouden kan worden.

Lia Roefs, gedeputeerde Provincie Limburg en voorzitter van de Regionale Actietafel (bestuurlijke aansturing van WRL); “Een dergelijke crisis kunnen we helaas niet voorkomen. Wel kunnen we er voor zorgen dat we beter voorbereid zijn. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de gevaren en gevolgen van extreme wateroverlast en dat we weten wat we zelf kunnen doen. Niet alleen tijdens een watercrisis, maar zeker ook voorafgaand aan extreem weer en erna. Als we ons allemaal meer bewust worden van de potentiële gevolgen van klimaatverandering en hier waar mogelijk ook bij gefaciliteerd worden, dan kunnen we ons beter voorbereiden op en beschermen tegen extreme weersomstandigheden”.

Onafhankelijk onderzoek

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs is gevraagd het onderzoek uit te voeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en dataverwerking van het onderzoek, dat bestaat uit een online vragenlijst. Eind maart 2023 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Deelname aan het onderzoek

Deelname aan het onderzoek is anoniem, vrijwillig en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het invullen ervan duurt ongeveer 5 minuten.Deelnemen aan het onderzoek kan t/m woensdag 8 maart 2023.