Reactie Provincie Limburg op kabinetsplannen 2023 (Troonrede)

20 september 2022

Limburgse samenwerking versterkt Haagse plannen

Het kabinet heeft in de Troonrede vandaag een beroep gedaan op de veerkracht en gezamenlijkheid van alle Nederlanders. Waarden die we in Limburg traditioneel hoog in het vaandel hebben staan. Als provincie voelen we de verantwoordelijkheid om samen met het Rijk en gemeenten bij te dragen aan een toekomstbestendig Nederland. Waar Den Haag bijvoorbeeld op korte termijn mensen te hulp schiet die hun energierekening niet meer kunnen betalen, helpen we in Limburg onze inwoners om energie te besparen en hun huis te verduurzamen. Zo versterken we elkaar. Juist in deze lastige tijden is het van belang dat overheden op alle niveaus optimaal met elkaar samenwerken, zodat we ervoor zorgen dat iedereen kan blijven meedoen. Limburg doet daarbij een beroep op het kabinet om actief werk te maken van de specifieke uitdagingen en kansen van grensregio’s zoals de onze.

Gouverneur Emile Roemer: “Wij delen en voelen de zorgen van onze inwoners als het om hun koopkracht gaat. Het kabinet kondigde in de Troonrede maatregelen aan om de gevolgen van inflatie voor de burger te beperken, ook waar het gaat om de explosief gestegen kosten van energie. Dat is goed nieuws, maar het is wel zaak dat de voorgestelde compensatie daadwerkelijk afdoende steun biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Daarnaast is in de Troonrede nog geen helderheid gegeven over ondersteuning van het MKB, dat door de hoge energielasten ernstig in de knel komt. Ik roep het kabinet op om alsnog zo snel mogelijk met maatregelen te komen om de bakkers, winkeliers, en al die andere ondernemers en bedrijven te helpen. De huidige tijd vraagt om een daadkrachtige en inlevende overheid, die er voor iedereen is.”

Samen werken aan een toekomstbestendig Limburg

Het kabinet erkent dat het doorbreken van de stikstofimpasse vraagt om maatwerk per gebied. Vanuit Limburg zetten wij in op behoud van de unieke en kwetsbare natuur in onze provincie, met daarbinnen ruimte voor toekomstbestendige boerenbedrijven en een verdienmodel met perspectief voor de boer. Precies zoals de koning dat in de Troonrede verwoordde. We hopen dat de bevindingen van bemiddelaar (en oud-gouverneur) Remkes, en de brief over de toekomst van de landbouw snel verschijnen en praktische aanknopingspunten bieden. Er is vanuit Den Haag meer duidelijkheid nodig, zodat Provincie Limburg de sleutelrol kan blijven vervullen die in het stikstofdossier van haar verwacht wordt. Onze boeren, onze bedrijven en alle andere betrokkenen moeten weten waar ze aan toe zijn.

In Limburg zetten we daarnaast forse stappen in de verduurzaming van onze industrie. Dat is nodig om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om banen te behouden en de omslag te maken naar een groene, toekomstbestendige economie. Wij blijven politiek Den Haag oproepen om daarbij samen met ons de benodigde innovaties mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van het elektrificeren van bedrijfsprocessen. Ondernemen, innoveren en verduurzamen zonder schone elektriciteit is onbegonnen werk. De huidige beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet in Limburg zit een groene transitie van bijvoorbeeld Chemelot en onze innovatieve maakindustrie in de weg. Het is voor onze regio cruciaal om toegang te krijgen en te houden tot duurzame energie, ook als die ver weg via windmolens op de Noordzee wordt opgewekt. Limburg verwacht daarnaast van het Rijk concrete en structurele maatregelen om krapte op het elektriciteitsnet op te lossen. De recent aangekondigde aanpak om ‘netcongestie’ tegen te gaan, is daarbij een goede eerste stap, en een voorbeeld van wat er mogelijk is als betrokken partijen echt samen aan de slag gaan.

De slimme en ingrijpende innovaties die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie en samenleving, jagen we in Limburg onder andere aan op de vier Brightlands Campussen. Daar werken wetenschap, bedrijfsleven en studenten samen aan oplossingen, niet alleen voor de industrie, maar ook op het gebied van gezondheid, kunstmatige intelligentie en verantwoorde voeding. Dat laatste geven we overigens ook volop aandacht op onze basisscholen. Niet voor niets is in Limburg het project ‘De gezonde basisschool van de toekomst’ ontstaan, dat inmiddels landelijk aandacht krijgt. Met een gezonde levensstijl kun je niet jong genoeg beginnen. Het is een belangrijk onderdeel van de sociale agenda die we in Limburg gestalte geven. We roepen het kabinet op om deze agenda samen met ons nader in te vullen, bijvoorbeeld door verouderde woningen weer aan te passen aan de (duurzame) eisen van deze tijd, maar ook door met elkaar te zorgen voor een veilig leefklimaat en een bloeiend cultureel leven. Dat kan door beschikbare middelen eerlijk over de regio’s te verdelen en kwetsbare wijken en gebieden extra steun te bieden. Daar trekken wij graag samen met het kabinet in op.

Limburg als hart van een internationale regio

Onze provincie heeft een unieke ligging, grenzend aan België en Duitsland. De samenwerking met onze buurlanden is belangrijker dan ooit, en krijgt bijvoorbeeld vorm in de plannen rond de Einstein Telescoop. Maar ook thema’s als waterveiligheid, stikstof en ruimtegebruik, energie en mobiliteit stoppen niet bij de grens en vragen in grensgebieden vaak om een net iets andere aanpak. Al is het maar omdat mensen in het ene land wonen en in het andere land werken, en bijvoorbeeld behoefte hebben aan goede internationale treinverbindingen zoals de Intercity naar Aachen. Limburg vraagt het kabinet om extra inzet en versnelling van acties om concrete antwoorden te bieden op de specifieke behoeften van het leven in een grensregio.


De vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog in Oekraïne laat zien dat landsgrenzen niet alleen in Limburg vervagen. In de Troonrede benadrukte de koning het belang van solidariteit bij de opvang van deze, en andere vluchtelingen. In Limburg pakken we die maatschappelijke opgave samen op; gemeenten, veiligheidsregio’s, provincie en vele vrijwilligers. Ook hier koesteren we de samenwerking, die onze regio zo nadrukkelijk kenmerkt en die we ook met het kabinet op alle relevante terreinen invulling zullen blijven geven.