Provincie Limburg opent subsidieregeling voor actieve soortenbescherming plant- en diersoorten

13 september 2022

Limburg is rijk aan plant- en diersoorten. Een groot deel van de soorten blijft net voldoende in stand door het bestaande natuur- en agrarisch natuurbeheer. Soorten waarmee het ondanks dit beheer niet goed gaat en bedreigd zijn, ondersteunt de Provincie Limburg met aanvullende maatregelen in hun leefgebieden. Dit is de zogenaamde actieve soortenbescherming. De subsidieregeling ‘Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023’ wordt nu opengesteld van 13 september 2022 tot en met 31 december 2023 voor rechtspersonen en natuurlijke personen.

Individu en gemeenschap

Bij maatregelen voor de actieve bescherming van bedreigde soorten gaan we uit van de leefgebieden benadering. Op deze manier profiteert niet één specifieke soort, maar een groep van soorten die in hetzelfde leefgebied voorkomt. Zo profiteren bij de aanleg van een poel voor de vroedmeesterpad ook libellen. Maatregelen voor soorten kunnen zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk worden genomen.

Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Stikstof, Milieu en Erfgoed) doet de oproep: ‘Het beschermen en bevorderen van de unieke biodiversiteit in Limburg doen we vooral omdat we het intrinsiek willen. Dieren en planten waarmee wij samenleven op aarde staan door toedoen van de mens onder druk. We genieten van hun schoonheid. Laten wij dan ook alles in het werk stellen om datgene wat wij aangetast hebben weer te herstellen door natuurlijke systemen en leefgebieden weer gezond te maken.’

De maatregel die we nemen moet passen bij de soort, de doelstelling, het gebied en de omgeving. Hij dient effectief en efficiënt te zijn. Draagvlak in de omgeving is hierbij belangrijk. We stimuleren mensen die betrokken zijn bij hun directe leefomgeving en zich inspannen voor bedreigde soorten. Het gaat er daarbij om dat lokale betrokkenen, zowel bewoners, gebruikers, grondeigenaren als soortenorganisaties en terreinbeherende organisaties samenwerken door proactief de kansen en problemen in hun gebied in kaart te brengen met als doel aansprekende en hun gebied typerende kwetsbare plant- en diersoorten te beschermen.

Beoogde activiteiten

Provincie Limburg stelt € 910.000,00 beschikbaar. Van dat bedrag is € 160.000,00 specifiek gereserveerd voor de eikelmuis. Wel kunnen bij maatregelen die specifiek op de eikelmuis zijn gericht andere soorten meeliften. Bijvoorbeeld de aanleg van een haag in het leefgebied van de eikelmuis waarlangs de eikelmuis zich verplaatst en waarvan hij de vruchten eet, kan tegelijkertijd ook dienstdoen als nieuw leefgebied voor de grauwe klauwier.
Subsidies worden verleend voor activiteiten gericht op eenmalige fysieke maatregelen voor het uitbreiden en/of in stand houden van leefgebieden en/of populaties van soorten waarbij bij het uitvoeren van de maatregelen het leefgebied aantoonbaar geschikt is of direct met de subsidieaanvraag geschikt wordt gemaakt.
Daarnaast worden subsidies verleend voor praktijkgericht onderzoek, inclusief de publicatie van de resultaten van dit onderzoek, gericht op het uitbreiden en/of in stand houden van populaties van soorten. Tenslotte worden subsidies verleend voor initiatieven die het draagvlak, het bewustzijn en/of kennis, voor soorten vergroten.

Welke soorten

Het gaat om dier- en plantensoorten zoals genoemd in de Natuurvisie Limburg 2016 of wel soorten van de nationale Rode Lijst en de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten waarvoor geen gebieden zijn aangewezen en die binnen Nederland alleen of in belangrijke mate in de provincie Nederlands Limburg voorkomen.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie Nadere subsidieregels actieve soortenbescherming 2022-2023 zie Actuele subsidieregelingen - Provincie Limburg onder het kopje Natuur.