Provinciale bijdrage voor plan Kazernekwartier Venlo

28 september 2022

De gemeente Venlo krijgt een bijdrage van de Provincie Limburg voor de versnelde realisatie van circa 500 woningen binnen het plan Kazernekwartier in Blerick. Hiervoor ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Tom Verhaegh op woensdag 28 september een samenwerkingsagenda in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra. Met deze ondersteuning wil de Provincie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit belangrijke woningbouwproject in Noord-Limburg.

Gebiedsontwikkeling Kazernekwartier

Binnen het project Kazernekwartier wordt het terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne en omgeving ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied. Centrum-stedelijk wonen wordt een belangrijke bouwsteen. Het college van B&W van Venlo heeft het ontwikkelplan op 8 maart 2022 vastgesteld. In de eerste fase worden ca. 500 woningen (zowel koop als huur) en 100 studentenwoningen gerealiseerd in combinatie met voorzieningen op het gebied van onderwijs, bedrijvigheid, horeca, leisure en dienstverlening. Een groot aandeel van de woningen worden in de betaalbare huur- en koopsector gerealiseerd. De bouw van woningen en voorzieningen en de aanleg van de openbare ruimte zijn gericht op circulariteit, energieneutraliteit, klimaatadaptatie en terugdringen van de automobiliteit. De werkzaamheden voor de woningbouw starten zomer 2023.

Samenwerkingsagenda

De Samenwerkingsagenda is het resultaat van een lopend proces waarover binnen het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAk) tussen de gemeente Venlo en de Provincie Limburg al afspraken waren gemaakt. De afgelopen periode zijn de plannen voor het Kazernekwartier doorontwikkeld.

Wethouder Verhaegh is blij met de steun vanuit de Provincie: “ deze samenwerkingsagenda is belangrijk omdat daarmee de herontwikkeling van een bijzonder uniek stadsdeel tot een hoogwaardig stedelijk gebied mogelijk wordt gemaakt.”

De oorspronkelijk gefaseerde aanpak wordt versneld vanwege de huidige druk op de woningmarkt. Binnen de Samenwerkingsagenda is afgesproken dat de gemeente toeziet op het behoud van het cultureel erfgoed op het Kazerneterrein. Woningbouw en voorzieningen worden deels gerealiseerd in de monumentale kazernegebouwen die hierdoor een nieuwe bestemming én een kwaliteitsimpuls krijgen. In het ontwikkelplan wordt rekening gehouden met de geschiedenis en met de beschermde monumentale panden. Zo worden het voormalige fort St. Michiel en de monumentale appelplaats zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Lia Roefs wijst op het belang van de versnelde uitrol van de 500 woningen, en op de integraliteit van het gehele plan. “Binnen het plan is er veel aandacht voor betaalbare woningen. Zo'n 300 woningen zitten in de categorie sociaal, middenhuur of middeldure koop. Dat is van groot belang om woningzoekenden in deze onzekere tijden het juiste aanbod te geven.”

Sluitende financiële dekking

In totaal wordt circa € 166 miljoen geïnvesteerd in het plangebied. De private investeringen worden geraamd op ca. € 160 miljoen. De gemeente Venlo draagt ten minste € 3 miljoen bij, exclusief de historische kosten die de gemeente voor dit gebied al heeft gemaakt. Om bovengenoemde ontwikkelingen integraal mogelijk te maken zal het college van GS een bedrag van € 3 miljoen bijdragen. Ook deze bijdrage is exclusief al eerder door de Provincie Limburg verstrekte bijdragen ter hoogte van € 6,575 miljoen voor de ontwikkeling van dit gebied. Daarmee draagt de Provincie in totaal ruim € 9,5 miljoen bij en is er sprake van een sluitende financiële dekking.


Ondertekening samenwerkingsagenda KLC

Gedeputeerde Wonen, Lia Roefs, en wethouder Venlo, Tom Verhaegh, tekenen op woensdag 28 september een samenwerkingsagenda in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra.