Reactie Provincie Limburg op advies Remkes

5 oktober 2022

Nederland zoekt naar een nieuwe balans tussen natuur, industrie, wonen, mobiliteit en landbouw. Met gezonde natuur en water als belangrijke graadmeters. Dat raakt nadrukkelijk ook onze Provincie. De actuele discussie over stikstof leidt tot grote onzekerheid, zeker bij de Limburgse boeren, die in grote getalen vrezen voor de toekomst van hun bedrijf. Maar ook bij andere burgers die merken dat plannen voor de bouw van bijvoorbeeld huizen of wegen in de ijskast worden gezet. De aanbevelingen voor de aanpak van de stikstofcrisis, waar Johan Remkes zich de afgelopen tijd over gebogen heeft, zijn daarom van de grootste urgentie. Het provinciebestuur heeft kennisgenomen van het rapport van de heer Remkes en is hem zeer erkentelijk voor zijn inspanningen. Het betreft een advies aan het kabinet. Daarom is nu eerst het Rijk aan zet: wij zijn als Provincie Limburg uiteraard benieuwd naar de reactie vanuit Den Haag, die vrijdag 14 oktober verwacht wordt.

Natuurherstel en landbouwtransitie hand in hand

De landbouw in Nederland staat, net als decennia geleden, voor een grote verandering. Remkes constateert dat de transitie naar een nieuwe, duurzame landbouw en het (economisch) perspectief voor de agrarische sector elkaar kunnen en moeten versterken. Limburg onderschrijft deze constatering en maakt zich hard voor een eerlijke en toekomstbestendige balans tussen transitie en perspectief. Daarbij moet er ook oog zijn voor een juiste verdeling van de opgave over alle sectoren, dus ook industrie en mobiliteit.

We zetten de Limburgse aanpak onverminderd voort. Dat betekent dat we ons op dit moment al maximaal inspannen om de doelen voor natuur en water te halen in samenwerking met al onze gebiedspartners, inclusief de agrarische sector. Juist daarom kijkt Limburg uit naar de operationele en zo concreet mogelijk uitwerking van de adviezen van Remkes, bijvoorbeeld als het gaat om de door hem benoemde 500 tot 600 piekbelasters.

Tempo en dialoog nodig

Limburg herkent zich in de constatering van Remkes dat er op korte termijn snelheid gemaakt moet worden. Dat is hard nodig in de huidige situatie waar projecten overal in het land stilliggen en het niet goed gaat met de natuur. Daarbij rekenen we erop dat dit advies onze eigen gebiedsaanpak zal ondersteunen of versterken en niet doorkruisen.

Onze Limburgse aanpak is er op gebaseerd dat we het samen doen: samen met onze gebiedspartners en ook gezamenlijk als overheden. Alleen samen kunnen we deze grote opgave goed vormgeven. Limburg hecht veel waarde aan de respectvolle en productieve dialoog met boeren, belangenorganisaties, overheden en andere partners.