Europese investering voor Zuid-Nederlandse innovatieprojecten

6 oktober 2022

Het is officieel, de Europese Unie stelt 105 miljoen euro beschikbaar voor projecten die helpen Zuid-Nederland te innoveren. Deze vernieuwende projecten moeten de samenleving vooruitduwen op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid. Heeft u een innovatief idee dat de samenleving verder helpt? Maak ook gebruik van de regeling. Tot en met 4 november 2022 kunt u ideeën indienen.

OPZuid

Het geld komt beschikbaar via het Programma EFRO 2021-2027 Zuid-Nederland, kort gezegd OPZuid. Binnen dit programma werken Provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland én het Rijk samen. Zij betalen straks mogelijk mee aan de innovatieve ideeën, die via OPZuid uitgevoerd kunnen gaan worden.

Subsidies van OPZuid

Meer over het OPZuid-programma, de subsidiemogelijkheden of het indienen van een projectaanvraag binnen de eerste openstelling staat op de programmawebsite. U vindt daar tevens contactgegevens van adviseurs bij Stimulus Programmamanagement en de provincies die u verder kunnen helpen.

Belangrijke innovaties

De subsidie komt beschikbaar voor projecten, die bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke thema’s voor Zuid-Nederland én de wereld. Dat zijn:

  • Energie
  • Klimaat
  • Grondstoffen
  • Landbouw & voeding
  • Gezondheid

Deze vijf thema’s sluiten aan op de Europese Green Deal en op Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid-Nederland te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen.

Partners

Na de officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie, volgden in de eerste week van juli ook de ondertekening van de Partnerschapsovereenkomst, de vaststelling van de REES (Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021) en de aanwijzing van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant als Beheerautoriteit van het programma namens de partners. Alle handtekeningen zijn gezet en nu kan van 12 september tot en met 4 november 2022 de eerste openstelling plaatsvinden.

Uitvoering

Stimulus Programmamanagement voert het OPZuid uit, in samenwerking met de programmapartners, Zuid-Nederlandse steden, triple helix-organisaties en intermediaire organisaties zoals de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Impuls Zeeland, REWIN, BOM en LIOF. De OPZuid-middelen hebben een hefboomeffect op de totale investeringen in de regio want bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden dragen natuurlijk zelf ook bij aan hun projecten.

Startschot

Om na de afronding van het besluitvormingsproces het programma snel open te kunnen stellen, zijn de programmapartners voortvarend te werk gegaan. Begin april gaven zij het startschot voor de nieuwe Europese programmaperiode met een groot startevent in Vlissingen. Direct daarna volgden regionale voorlichtingsbijeenkomsten en verdiepingssessies. Honderden vertegenwoordigers van regionale bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten woonden deze bijeenkomsten bij. Zij werden opgeroepen om met goede projectideeën te komen en coalities te smeden. Bovendien kunnen potentiële aanvragers een beroep doen op Stimulus Programmamanagement en speciaal daarvoor aangewezen medewerkers bij de provincies voor hulp en advies waarmee zij kansrijke projecten kunnen bouwen.