Ruim €6,6 miljoen beschikbaar voor investeringen in de agrarische sector

1 november 2022

Voor de POP3-subsidie paragraaf 2A ‘fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ kan van 1 november 2022 tot en met 15 december 2022 een aanvraag worden ingediend. Er is een bedrag van €6,6 miljoen beschikbaar. POP3 is het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 van de Provincie Limburg.

De subsidie is bedoeld om land- en tuinbouwers in de transitie naar een duurzame toekomstbestendige toekomst te stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De subsidie bestaat uit een bedrag van ruim €6,6 miljoen euro verdeeld over twee onderdelen, te weten landbouw en water. Voor landbouw is €5.809.252,00 beschikbaar en voor water €828.713,00.

Vijf categorieën

Het onderdeel landbouw bestaat uit 4 investeringscategorieën, te weten A: Precisielandbouw en smart farming, B: Digitalisering, D: Duurzame bedrijfsvoering en E: Natuurinclusieve en kringlooplandbouw. Hiertoe behoren onder ander spuitmachines met driftreducerende technieken, monitoringssensoren, automatische elektrische voersystemen en machines voor de teelt van nieuwe eiwitteelten.

Het onderdeel water betreft investeringen in categorie C: Water, waterkwaliteit, droogte en overlast. Hieronder vallen onder meer opvangsystemen voor perssappen, veegmachines en waterbassins voor de opvang van hemelwater.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw):


met deze subsidies kunnen we agrariërs helpen met de aanschaf van installaties en machines. Hierdoor kunnen zij hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid versterken en zo bijdragen aan de opgaven die op hun afkomen.

Subsidie

Voor de categorieën A, B, D en E is het minimale subsidiebedrag €20.000 en voor C is dat €5.000. Voor alle categorieën bedraagt de maximale subsidie €150.000.
Een aanvrager kan subsidie aanvragen om te investeren in ofwel landbouw ofwel water. Deze aanvraag mag uit maximaal twee investeringen bestaan. De selectie van aanvragen vindt plaats via een tender (investeringslijst). Dit houdt in dat alle, binnen de in het openstellingsbesluit genoemde tijdvak ingediende aanvragen, indien ze voldoen aan de subsidievoorwaarden, beoordeeld en gescoord worden.

Meer informatie

De voorwaarden en de wijze waarop aanvragen ingediend kunnen worden, zijn te vinden op: POP3

Rijksregeling POP3+ 2022

Er komt ook een vergelijkbare Rijksregeling. In de periode van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 zal een openstelling plaatsvinden van de Investeringsregeling POP3+ 2022. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van, RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling uit zal voeren.

Let op: het is mogelijk om bij beide regelingen een subsidie aan te vragen, maar het is niet mogelijk om vanuit beide regelingen een subsidie voor dezelfde investeringen te ontvangen.