Impulsen voor Limburg op het gebied van wonen, water en mobiliteit

14 november 2022

Voor Zuid-Nederland, en voor Limburg in het bijzonder, zijn in het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) enkele wezenlijke besluiten genomen op het gebied van wonen, water en mobiliteit. In het MIRT werken Rijksoverheid en decentrale overheden samen aan ruimtelijke projecten en programma’s voor elke regio in Nederland.

Zo zijn er mooie afspraken gemaakt om de projecten Vierwaarden Venlo en Maasoevers Maastricht een stap verder te brengen en kent het Rijk financiële middelen toe aan Limburgse gemeenten om met mobiliteitsmaatregelen de woningbouw te versnellen.

Een uitgebreide toelichting van de Limburgse impulsen staat in de mededeling portefeuillehouder.

Klik hier voor het persbericht van de Rijksoverheid.


Tekst in de infographic:

Resultaten BO MIRT 2022

Versnellingsafspraken ontsluiting woningbouwlocaties

Heerlen: € 6.102.328
Kerkrade: € 7.562.500
Maastricht: € 15.730.000
Roermond: € 668.525
Sittard-Geleen: € 1.587.523
Weert: € 2.235.000

Fietspad Maasbrug Oeffelt-Gennep

De Brabantse en Limburgse inspanningen hebben helaas niet geleid tot afspraken over de gewenste verbreding van het fietspad.

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Rijk en regio zoeken naar oplossingen om de mogelijke kostenstijgingen te dekken.

Maaslijn

Rijk en Provincie hebben de voorkeursrichting afgesproken.

IRM-pilot Vierwaarden

Er start een MIRT-verkenning naar de wateropgaven ten noorden van Venlo (Vierwaarden). Hiervoor reserveren Rijk en regio samen meer dan € 80 mln., waarna mogelijk nog aanvullend € 10 – 15 mln. van het Rijk kan worden toegevoegd.

Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland

Het Rijk kent substantiële middelen toe aan het spoor bij Eindhoven, waarmee de gewenste IC naar Aken een steun in de rug krijgt.

A67/A73 Zaarderheiken

Ministerie IenW komt op korte termijn met een doorkijk over de realisatietermijn.

Knooppunt Venlo

Een integrale studie heeft uitgewezen dat de spoorbeheerders van Nederland en Duitsland de komende maanden de keuze van de spanningsluis gaan bepalen, waardoor het vervolg voor het starten van de verkenning vaart kan krijgen.

Baarlo - Hout-Blerick

Het Rijk geeft aanvullend krediet i.v.m. de recente kostenstijgingen

VDL Nedcar

Er is een jaar verlenging afgesproken om te voldoen aan de voorwaarden waarmee in aanmerking gekomen kan worden voor financiering vanuit ministerie IenW.

IC naar Aken

Rijk en regio werken aan de korte en lange termijn aanpak van de IC naar Aken.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Er komt een meerjarige adaptieve uitvoeringsagenda.

Truckparkings

Rijk en regio gaan drie pilots uitvoeren in Limburg om invulling te geven aan de nieuwe beleidswijziging.

Clean Energy Hubs

Het Rijk komt met subsidiemogelijkheden om mogelijke onrendabele top van Clean Energy Hubs te dekken.

Woonopgaven Limburg

Samen met ministerie BZK werken we een voorstel uit voor de aanpak van de opgaven rondom verduurzaming, klimaatadaptatie en woonkwaliteit in bestaand bebouwd gebied.

Treinverbinding Weert - Hamont - Antwerpen/Leuven

Afspraken worden begin 2023 opgenomen in de Spoorbrief aan de Tweede Kamer.

IRM-pilot Maasoevers Maastricht

Rijk en regio starten naar verwachting voorjaar 2023 een MIRT-verkenning, waarbij partijen hun budgetten grotendeels gereed hebben.

Transferknelpunt Maastricht

Er wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd naar enkele varianten om te bezien welke vervolgstappen mogelijk zijn op station Maastricht.

Treinverbinding Maastricht - Luik

Afspraken worden begin 2023 opgenomen in de Spoorbrief aan de Tweede Kamer.

GRIP op bedrijventerreinen

In juli 2023 komt er een programma werklocaties.

Veilig, Slim en Duurzaam

  • Rijk en regio investeren samen voor 2023 € 2.010.000 in het integrale maatregelenpakket: onderwijsaanpak, werkgeversaanpak, fietsstimulering, onderzoek naar reisgedrag.
  • Het Rijk reserveert tot € 500.000 voor de realisatie van mobiliteitshubs.
  • Rijk en regio investeren samen € 3.000.000 voor het uitvoeringsplan 2024, voor in ieder geval de thema’s gedragsaanpak en fietsstimulering.
  • Heerlen krijgt van het Rijk een deel van de € 5 mln. voor slimme mobiliteit en versnellen stedelijke platforms.