Impuls voor Limburgse landschapselementen en voedselbossen

29 november 2022

Het is slecht gesteld met het landschap in delen van Limburg. Zo gaat het in Zuid-Limburg slecht met de graften en holle wegen en kan in Noord- en Midden-Limburg de landschappelijke dooradering met hagen, heggen en bomenlanen in het buitengebied de nodige versterking gebruiken. Er is veel achterstallig onderhoud. Provincie Limburg vindt dit zorgwekkend en stelt geld beschikbaar om landschapselementen te herstellen, aan te leggen en beheren.
Tegelijkertijd vindt de Provincie het belangrijk om te investeren in de aanleg van voedselbossen in Limburg. Dit om betrokken partijen de kans te geven om te experimenteren met nieuwe en duurzame vormen van voedselproductie en waar mogelijk daar educatieve activiteiten aan te verbinden. Ook voor het stimuleren van de aanleg van voedselbossen stelt Provincie Limburg daarom subsidie beschikbaar. De subsidieregelingen zijn nu geopend en aanvragen moeten vóór 1 april 2023 binnen zijn.

Aandacht voor herstel en verduurzamen

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap deed onderzoek naar de staat van de graften in Limburg. Het is slecht gesteld met deze zo typerende landschapselementen in het Limburgse Heuvelland, concluderen zij. Er is veel achterstallig onderhoud.

Gedeputeerde Geert Gabriëls (Natuur, Milieu en Erfgoed): ‘Naast het herstellen van de graften en holle wegen in Zuid-Limburg, is het belangrijk om in Midden- en Noord-Limburg te investeren in elementen als bijvoorbeeld hagen en bomenlanen in het landschap. Ook het beheer van deze landschapselementen is van belang en kan worden gesubsidieerd.

Uit een recente presentatie van het Landelijke Aanvalsplan Landschap blijkt dat Nederland flinke uitdagingen kent om ons landschap te versterken. Niet alleen is een rijk landschap op zichzelf belangrijk voor Limburg en de Limburgers, het draagt ook bij aan veel functies. Zo zorgt het voor een goede woon- en werkomgeving en het helpt bijvoorbeeld vleermuizen om zich te oriënteren, muizen en insecten verschuilen en verplaatsen zich hierin en het verbindt natuurgebieden met elkaar. Ook voor het klimaat doet een rijk landschap veel. Het voorkomt erosie door het vasthouden van grond en het legt CO2 vast. Vandaar deze subsidieregeling die ook meteen goed past bij een eerdere oproep van het Limburgs Parlement om met een programmatische aanpak voor het landschap te komen. Dit programma wordt momenteel opgezet. Ook sluit het aan bij de eerdere verkenning die werd gedaan naar het landschapsbeheer in Limburg.

Daarbij zijn voedselbossen gewoon heel belangrijk omdat we toe moeten naar nieuwe en duurzame vormen van voedselproductie. De kennis die we opdoen met experimenteren met voedselbossen kunnen we goed inzetten voor educatie zodat we deze kennis ook delen en deze op meer plaatsen kan worden toegepast. Zo maken we samen met betrokken partijen belangrijke stappen in het herstel en versterken van ons Limburgse landschap’.

De subsidies voor voedselbossen en landschapselementen

Initiatiefnemers van de aanleg van voedselbossen kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie van maximaal 75.000 euro. De regeling richt zich op voedselbossen vanaf 0,5 hectare die aangevraagd worden vanuit een rechtspersoon. Dat kunnen bijvoorbeeld burgers zijn die een stichting hebben opgericht of agrarische ondernemingen die willen experimenteren met nieuwe vormen van duurzame voedselproductie.

Gemeenten in Nederlands Limburg kunnen een aanvraag doen voor het herstellen, aanleggen en beheer van landschapselementen. De beschikbare subsidie is gericht op het agrarisch buitengebied en gaat tot maximaal 100.000 euro per aanvraag. Het budget van totaal € 1,1 mln. wordt evenredig verdeeld over de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

De sluitingsdatum voor aanvragen van beide subsidies is 1 april 2023. De precieze voorwaarden van de Nadere subsidieregels landschapselementen en voedselbossen 2022-2023 zijn te vinden op de website van de Provincie https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen-0/@8125/subsidie-landschapselementen/