Sonderende notitie over toekomst luchthaven MAA

9 maart 2022

Op 3 juni 2022 besluiten de leden van Provinciale Staten over de toekomst van luchthaven Maastricht Aachen Airport. Het College van Gedeputeerde Staten hecht eraan dat hiervoor diverse opties, met daarbij alle onderliggende informatie, op tafel liggen als basis voor uiteindelijke besluitvorming. Hiervoor is een sonderende notitie met een uitgebreid Basisdocument opgesteld.

In het Basisdocument worden vier toekomstscenario’s afgezet tegen acht publieke waarden: gezondheid, mobiliteit, natuur en landschap, ruimte, economie, regionale verankering, klimaat en veiligheid. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de haalbaarheid en realisatie (economisch, juridisch, financieel, ruimtelijk, organisatorisch en financieel) van elk van de vier scenario’s.

De bouwstenen voor dit document zijn onder andere een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), een marktverkenning en benchmark, financiële doorrekeningen, inhoudelijke verkenningen, brondocumenten, cijfermateriaal, gespreksverslagen en ingekomen brieven.

Lees hier de sonderende notitie en het Basisdocument.