Provincie Limburg oordeelt positief over aangescherpt saneringsplan historische verontreiniging DSM

30 maart 2022

Provincie Limburg houdt als bevoegd gezag toezicht op de historische verontreiniging veroorzaakt door DSM. Daarom heeft de provincie DSM verzocht haar saneringsplan van 2000 te actualiseren naar de huidige tijd en inzichten. Dit nieuwe geactualiseerde saneringsplan ‘Duurzaam Bodembeheer Chemelot’ is nu door Gedeputeerde Staten van de provincie positief beoordeeld als een toekomstbestendige saneringsaanpak. Tevens is op basis van onderzoek geconcludeerd dat er op dit moment in de omgeving van Chemelot geen sprake is van gevolgen voor de volksgezondheid.

Wel blijft het al bestaande advies aan inwoners van de gemeenten Stein en Sittard-Geleen in het groen gearceerde gebied van bijgevoegde kaartje gelden dat het gebruik van grondwater benedenstrooms van het bedrijfsterrein tot aan de Maas voor drinkwater, beregening, irrigatie en veedrenking wordt ontraden.

In 2020 is in opdracht van de Provincie Limburg een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop zij haar rol als bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) invult. Specifiek naar de bodemsituatie van de Chemelot site Geleen-Stein die eigendom is van DSM. Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de Provincie Limburg aan DSM verzocht om het in 2000 opgestelde saneringsplan te actualiseren.

Expertise en onderzoek

Het afgelopen jaar is door DSM gewerkt aan het opstellen van het geactualiseerde saneringsplan. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en heeft er afstemming plaatsgevonden met partijen als Rijkswaterstaat, RUD Zuid Limburg, Waterschap Limburg, WML en de Gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein.
Provincie Limburg is van mening dat een zorgvuldig (beoordelings)proces is doorlopen. In alle fasen van dit proces heeft de provincie gebruik gemaakt van de expertise van diverse adviesbureaus en instanties, waaronder AKD, Bodembeheer NL, GGD Zuid Limburg, Tauw en Witteveen+Bos. Deze instanties hebben adviezen gegeven en een second opinion uitgevoerd op diverse deelrapporten en onderdelen van het saneringsplan. Dit als extra controle op de al eerder uitgevoerde beoordeling door de eigen specialisten van de provincie.

Toekomstbestendig plan

Op 29 maart 2022 heeft Gedeputeerde Staten een ontwerpbesluit genomen met betrekking tot ‘Duurzaam Bodembeheer Chemelot’ in het kader van de Wet Bodembeheer (Wbb). Het College stemt onder voorwaarden in met het door DSM voorgestelde saneringsplan op basis van haar bevoegdheid en oordeelt dat er sprake is van een toekomstbestendig plan. Een van de belangrijkste gestelde voorwaarden hierbij is een financiële zekerheidsstelling. Het saneringsplan voldoet aan de wettelijke vereisten en het provinciaal bodembeleid. Door de financiële zekerheidsstelling van DSM is gewaarborgd dat de maatregelen uit het saneringsplan nu en in de toekomst ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Tevens concludeert het College dat op basis van de onderzoeksgegevens er op dit moment in de omgeving van Chemelot geen sprake is van gevolgen voor de volksgezondheid.

Vervolgstappen

Op 6 april start de voorbereidingsprocedure en daarmee een termijn van 6 weken waarin iedereen zijn of haar zienswijze kan indienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten. Dit ontwerpbesluit wordt dan ook openbaar en ter inzage gelegd. Afhankelijk van het aantal en de omvang hiervan neemt het College naar verwachting eind juni/begin juli 2022 een definitief besluit over ‘Duurzaam Bodembeheer Chemelot’.

Inloopbijeenkomst voor inwoners

Ondanks dat het historische verontreiniging betreft, realiseert Provincie Limburg zich dat inwoners mogelijk vragen of zorgen hebben. Daarom organiseert de Provincie voor inwoners van de betreffende gemeenten op maandag 25 april a.s. van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst bij Van der Valk hotel Stein-Urmond. Hier kunnen dan vragen worden gesteld aan aanwezige vertegenwoordigers van Provincie Limburg, DSM en de GGD. Om 18.30 en 20.00 uur wordt een korte algemene toelichting (op hoofdlijnen) gegeven in de vorm van een presentatie.
Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, inschrijven is dan ook niet meer mogelijk.


Kaartje gebied bestaand advies niet gebruiken grondwater

Kaartje gebied bestaand advies niet gebruiken grondwater

Voor inwoners van de gemeenten Stein en Sittard-Geleen, woonachtig in het groen gearceerde gebied van bijgevoegde kaartje, blijft het al bestaande advies gelden dat het gebruik van grondwater benedenstrooms van het bedrijfsterrein tot aan de Maas voor drinkwater, beregening, irrigatie en veedrenking wordt ontraden.