Provincie Limburg neemt ontwerpbesluit saneringsplan Edelchemie te Maasgouw

15 juni 2022

Provincie Limburg houdt als bevoegd gezag toezicht op de bodemverontreiniging veroorzaakt door Edelchemie Panheel B.V. in de gemeente Maasgouw. De provincie heeft het bedrijf in dit kader verzocht een saneringsplan op te stellen. Op 14 juni 2022 is door Gedeputeerde Staten van de provincie positief geoordeeld over de ingediende saneringsaanpak nu er bij uitvoering daarvan geen sprake meer is van risico’s voor de volksgezondheid. Van 21 juni tot en met 2 augustus 2022 ligt dit plan ter inzage en kan iedereen bij de provincie hierop een zienswijze indienen voordat Gedeputeerde Staten een definitief besluit neemt. Dit definitieve besluit wordt verwacht in augustus 2022.

Het bedrijf Edelchemie is op last van de Provincie Limburg in 2005 gesloten en sindsdien niet meer in bedrijf. Wel bleven de op het terrein aanwezige grond- en afvalstoffen en installaties aanwezig. In augustus 2012 was op het terrein sprake van een dusdanige calamiteuze situatie dat onder regie van de Provincie Limburg is ingegrepen. Doel hierbij was om enerzijds te komen tot een aan het maaiveld schoongemaakt terrein en anderzijds te zorgen voor een beheersbare situatie ten aanzien van de aanwezige verontreinigingen.

In de periode van 2013-2016 zijn alle op de bedrijfslocatie aanwezige afvalstoffen en afvalwater afgevoerd. Aansluitend zijn de installaties zoals ovens, schoorstenen en de smelterij afgebroken en verwijderd. Vanaf 2016 resteerde zo een grotendeels verhard, leeg bedrijfsterrein met enkele gebouwen en enkele betonnen bassins. Er vinden geen bedrijfsactiviteiten meer plaats.

Aanvullend bodemonderzoek en aanpak sanering

In de periode 2017 – 2020 is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en zijn door Provincie Limburg gesprekken met Edelchemie gevoerd. Het college heeft toen besloten dat Edelchemie een saneringsplan moet indienen en dit is recent, op 16 februari 2022, gerealiseerd.

Grondwater

De verspreiding van de grondwaterverontreiniging zal volgens dit plan worden gevolgd door het aanwezige monitoringsnetwerk van peilbuizen dat wordt geoptimaliseerd en uitgebreid. Gedurende 20 jaar wordt de verspreiding en ontwikkeling van de verontreinigingspluim gevolgd en bewaakt tot een stabiele acceptabele eindsituatie ontstaat. Indien nodig worden tijdig passende maatregelen genomen.

Grond

Afhankelijk van de aanwezige verontreinigingen bestaat de grondsanering volgens het plan uit het verwijderen van aanwezige verontreinigingen of uit het afdekken van de verontreinigingen met een leeflaag of gebouwen en/of aaneengesloten verhardingen waarmee het terrein geschikt wordt gemaakt voor toekomstig gebruik. Afhankelijk van de nieuwe bestemming wordt hiervoor een passend plan gemaakt.

Stukken liggen ter inzage

Het genomen ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 21 juni tot en met 2 augustus 2022 voor iedereen ter inzage in het Gouvernement in Maastricht en in het gemeentehuis van Maasgouw. De stukken zijn ook digitaal in te zien via de link naar officiële bekendmakingen elders op deze pagina.

Iedereen kan in deze periode schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van de projectcode LI193700002.
Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met de provincie via tel. 06-21836004 of 06-46195467.


Stukken ter inzage vanaf 21-6-2022 op: