Provinciale bijdrage voor woningbouw en leefbaarheid Molenhoek Zuid

9 juni 2022

De gemeente Mook en Middelaar krijgt een bijdrage van de Provincie Limburg voor de realisatie van sociale en middeldure huurwoningen binnen de nieuwe woonwijk Molenhoek Zuid. Hiervoor ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Ton Herings woensdag 8 juni een samenwerkingsagenda in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra. Met deze ondersteuning wil de Provincie een bijdrage leveren aan de versnelling van de woningbouw en aan het leefklimaat voor de bewoners.

Om aan de regionale vraag naar woningen te kunnen voldoen, is de gemeente Mook en Middelaar gestart met een uitbreidingslocatie in het gebied Molenhoek Zuid, tussen de Rijksweg, de Maas, de Bredeweg en het bedrijventerrein ’t Halder. In 2021 is voor dit gebied een visie opgesteld. Deze is op 10 maart 2022 door de gemeenteraad van Mook en Middelaar vastgesteld. Een uitgevoerde marktanalyse wijst uit dat er vooral vraag is naar grondgebonden starterswoningen voor jong en modaal, hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen, levensloopbestendige grondgebonden woningen en appartementen voor ouderen. Ook is er behoefte aan sociale woningbouw met aandacht voor appartementen voor met name senioren.

Duwtje in de rug

Gedeputeerde Lia Roefs:

Ik ben blij dat we met dit duwtje in de rug de gemeente Mook en Middelaar helpen om het plan voor de woningbouw Molenhoek Zuid van de tekentafel naar de uitvoering te brengen. Net als in heel Limburg is ook in Mook en de hele regio rondom Nijmegen sprake van een hoge druk op de woningmarkt. Met dit plan wordt daarin weer lucht gebracht voor doelgroepen als starters en senioren en slaan we de handen ineen voor de juiste woning, op de juiste plaats op het juiste moment.

Plan voor 250 woningen

In het door de gemeente vastgestelde plan is sprake van een woonwijk van ongeveer 250 woningen. Het gaat daarbij om ongeveer 140 grondgebonden woningen en 110 appartementen. Binnen het plan staan duurzaamheid en ambitie voor energieneutraliteit centraal. Daarnaast wordt er invulling gegeven aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, duurzame mobiliteit en circulariteit. De provinciale bijdrage aan dit plan komt vanuit het Kader Kwaliteit Limburgse Centra en richt zich op realisatie van ten minste 50 sociale huurwoningen en 25 middenhuur woningen.

Sluitende financiële dekking

In totaal zal met deze ontwikkelingen circa € 70 miljoen worden geïnvesteerd in de gemeente. De gemeente Mook en Middelaar draagt € 280.000,- bij. Om bovengenoemde ontwikkelingen integraal mogelijk te maken is het college van Gedeputeerde Staten bereid om een bedrag van € 200.000,- bij te dragen. Hiermee is er sprake van een sluitende financiële dekking, en kan het plan verder richting realisatie worden gebracht. Feitelijke bouwwerkzaamheden buiten (bouwrijp maken en start woningbouw) zijn in 2023 voorzien.


Schetsontwerp Molenhoek Zuid, CB5

Gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Ton Herings