Staat van Limburgse rijksmonumenten wordt opnieuw in beeld gebracht

31 januari 2022

In de periode 2016/2017 zijn de objecten of panden die destijds vastgelegd waren als rijksmonument, niet zijnde een woonhuis, in de Erfgoedmonitor opgenomen. Aan de hand van foto’s wordt er een analyse gemaakt van de staat van de monumenten. Om een zo actueel mogelijk beeld te houden, worden alle data in de Erfgoedmonitor eens in de vier jaar geactualiseerd. In 2022 wil de Provincie Limburg opnieuw alle Limburgse rijksmonumenten in beeld brengen. Ook bepalen we opnieuw de globale staat van onderhoud per object.

De erfgoedmonitor

Op deze manier krijgen we zicht op de ontwikkelingen van het erfgoed in het hele land en in onze provincie en zijn we in staat tijdig ons erfgoedbeleid bij te sturen en waar nodig te verbeteren. Zo blijft het erfgoed in Limburg behouden voor volgende generaties. Het bijhouden van deze Erfgoedmonitor is gebaseerd op de Erfgoedwet en de bijbehorende Memorie van Toelichting. De Erfgoedmonitor is voor iedereen te raadplegen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Om te bepalen of een monument tot de categorie woonhuis hoort kijken we naar de oorspronkelijke historische functie zoals die geregistreerd staat in het monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (bijvoorbeeld: was het een boerderij, kasteel, molen of kerk). Uw monument valt onder deze categorie maar kan inmiddels herbestemd zijn tot woonhuis. Een goed voorbeeld is een kerk die bewoond wordt. De historische functie is bepalend voor de Erfgoedmonitor.

Actualisatie van de gegevens

Als u eigenaar bent van een rijksmonument, niet zijnde woonhuis, dan ontvangt u een brief van de Provincie Limburg. Hierin staat opgenomen: de tijdsplanning, hoe wij uw privacy waarborgen en ook waar u vragen kunt stellen of kunt aangeven dat u niet wilt meewerken. Heeft u vragen omdat u bijvoorbeeld geen brief ontvangt, maar wel eigenaar bent van een monument? Dan kunt u contact opnemen met Fenicks BV. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van de foto’s van de rijkmonumenten voor de erfgoedmonitor. Zij zijn bereikbaar via: info@fenicks.nl of 023 750 57 47.