Limburgse visie op energietransitie uiteen gezet voor parlementariërs

10 februari 2022

De aanleg van een 380kV stroomkabel naar Limburgse maakbedrijven en het industriecluster van Chemelot,  de multimodale buisleidingen (Deltacorridor) tussen Rotterdam en Limburg en de overstap naar een waterstofgedreven economie zijn cruciaal voor het behoud van banen en voor de vergroening van de Limburgse industrie. Dat was de boodschap van gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels in een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Positie van Limburg

Naast bijdragen van onder meer CEO’s van netbeheerders Tennet en Enexis, wethouder Kuipers van de Limburgse gemeente Horst aan de Maas en Noord Hollands gedeputeerde Edward Stigter, presenteerde verantwoordelijk gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels het position paper van de Provincie Limburg.

Nationaal level playing field voor Limburg

Gedeputeerde van Gaans-Gijbels (energietransitie) gaf in zijn toelichting aan dat opslag van CO2 onder de Noordzee én de productie van Wind-op-Zee niet alleen voorbehouden mogen blijven aan de kustregio’s: “De Limburgse kolen en het Groninger gas zijn in het verleden voor iedereen in Nederland beschikbaar gemaakt door de aanleg van infrastructuur door het hele land. Limburg heeft in de energietransitie recht op eenzelfde nationaal level playing field doormiddel van uitbreiding van de 380kV kabel en de Deltacorridor. Daarnaast zijn goede verbindingen naar het Duitse achterland even cruciaal voor de Nederlandse kustregio’s als voor Limburg.”

Klik hier voor het bekijken van de bijdrage van gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels in het (digitale) rondetafelgesprek Elektriciteitsnet in Tweede Kamer.

Cruciaal voor 8000 banen, 160 bedrijven en tientallen fabrieken in Limburg

In de presentatie wees van Gaans de parlementariërs op het belang van de 380kV stroomkabel voor de Limburgse industrie en maakbedrijven. Van Gaans: “Zonder deze stroomgarantie staat de toekomst van een van de belangrijkste industriële clusters van Nederland onder druk, waar 8000 banen, 160 bedrijven en tientallen fabrieken van afhankelijk zijn”.

Gasbuizen van Deltacorridor Rotterdam - Limburg

Ook benadrukte gedeputeerde Van Gaans de aanwezige parlementariërs op het belang van de aanleg van de Deltacorridor: “Als deze gasleidingen tussen Zuid Limburg en Rotterdam niet tijdig en met voldoende capaciteit tot stand komen,  zal de toevoer van schoon gas naar Limburg en de afvoer van CO2 vanuit Chemelot naar ondergrondse opslag nabij Rotterdam, niet tot stand kunnen komen”, aldus de bestuurder. Daarnaast wees hij ook het belang van waterstof als groene brandstof.