Provincie Limburg biedt samen met taskforce actieplan netcongestie aan

21 december 2022

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft het Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN) in ontvangst genomen. Sinds de aankondiging van netschaarste heeft de provincie Limburg in een taskforce gewerkt aan een plan van aanpak om meer ruimte op het stroomnet te maken. Dat kan door het elektriciteitsnet sneller te verzwaren, met nieuwe regelgeving slimmer gebruik van het stroomnet te stimuleren en aan te zetten tot meer flexibel energieverbruik.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Energie en Klimaat):

Met het aanbieden van het actieplan wordt een nieuwe stap gezet om uitvoering te geven aan deze plannen. De afgelopen maanden hebben we gezien dat de intensieve samenwerking met medeoverheden, netbeheerders en marktpartijen leidt tot gerichte oplossingen om de druk op het elektriciteitsnet te verlichten. Daardoor kunnen bedrijven in Limburg bijvoorbeeld weer aangesloten worden op het net voor afname van elektriciteit. Nu is het zaak om samen door te pakken zodat we stevig kunnen blijven inzetten op de energietransitie in Limburg.

Sneller bouwen

Het actieplan is gericht op drie prioriteiten. Het zo snel mogelijk uitbreiden van het elektriciteitsnet blijft de grootste prioriteit. De aanpak in Noord-Brabant en Limburg heeft laten zien dat de doorlooptijd om het stroomnet te verzwaren teruggebracht kan worden als netbeheerders, overheden en marktpartijen hun plannen beter op elkaar afstemmen en procedures parallel en sneller doorlopen. In sommige gevallen met meerdere jaren. In de provincie komt daarom een ‘energiebestuur’ waar overheden met netbeheerders en industrieclusters projecten per gebied gebundeld en integraal aanpakken. In Limburg is hiertoe in de Provinciale Energie Strategie uit 2020 al aangevangen. Met deze samenwerking zorgen betrokken partijen dat uitbreidingen van het stroomnet en de bouw- en verduurzamingsplannen goed op elkaar aansluiten. Dit zorgt ervoor dat vergunningprocedures sneller kunnen worden doorlopen.

Het stroomnet slimmer gebruiken

Naast het uitbreiden van het net is het belangrijk om de ruimte díe er is zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door de regels en tarieven aan te passen willen de betrokken partijen flexibel gebruik stimuleren. Door ruimte op het net flexibel in te zetten en het net minder te gebruiken op piekmomenten kunnen meer partijen aangesloten worden. Speciaal Coördinator Ben Voorhorst heeft daartoe gesprekken met Limburgse bedrijven gevoerd. De betrokken partijen willen ‘spitsmijden’ voordeliger maken, flexibele contracten introduceren en het delen van één aansluiting voor wind, zon én energieopslag mogelijk maken. Ook krijgt energieopslag een aparte behandeling, omdat dit kan bijdragen aan het oplossen van netcongestie.

Flexibele capaciteit vergroten

Naarmate Nederland overgaat op een duurzaam energiesysteem wordt het steeds belangrijker om het energieverbruik aan te sluiten op de productie. Voor veel bedrijven is flexibel gebruik nieuw en complex. De netbeheerders en overheden gaan bedrijven hiermee helpen door het bieden van technische en financiële ondersteuning. Met een onafhankelijk platform worden tools en goede praktijkvoorbeelden beschikbaar gesteld. Provincies en gemeenten gaan daarnaast aan de slag met de ondersteuning van ‘energyhubs’. Dit zijn lokale netwerken, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, waarin opwek, warmte, opslag en verbruik worden afgestemd. Door energie lokaal te gebruiken wordt het landelijke stroomnet minder belast.

Wat betekent dit voor Limburg?

De grootste aanlegprojecten waar in Limburg aan gewerkt wordt en die voor 2030 gerealiseerd moeten zijn, kunnen en moeten profiteren van deze aanpak. Daarnaast worden zes projecten opgestart die sneller gerealiseerd moeten kunnen worden met deze aanpak. De zes projecten betreffen:
1. De aanleg van 380kV hoogspanningskabel van Maasbracht naar Graetheide/Chemelot en aanpalende stations en tracés.
2. Verbinding van het Energielandschap Wellsmeer via Venray naar Boxmeer.
3. Het vernieuwen van het 380kV hoogspanningsstation Maasbracht en aanpalende stations en tracés
4. Uit te breiden en nieuw aan te leggen onderstations van Enexis in Limburg, zoals opgenomen in het Enexis Investeringsplan.
5. Aansluitingen van plannen van RES Noord- en Midden Limburg en de RES Zuid Limburg.
6. Delta-Rhine corridor van buisleidingen en mogelijk een gelijkstroomkabel van Rotterdam-Venlo naar Chemelot en Duitsland.

Landelijk actieplan

Het actieplan is onder leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst opgesteld door de regionale taskforce Noord-Brabant & Limburg, netbeheerders, ACM, medeoverheden, marktpartijen en het ministerie van EZK. Hiermee worden de lessen van de aanpak van het volle stroomnet in Noord-Brabant en Limburg op nationaal niveau toegepast. Met het actieplan willen de betrokken partijen aan meerdere knoppen tegelijk draaien om de problemen met het volle stroomnet zoveel mogelijk te beperken en voorkomen.

Minister Jetten (Klimaat en Energie):

Met dit actieplan zetten we op meerdere fronten belangrijke stappen om de problemen met het volle stroomnet zoveel mogelijk op te lossen én te voorkomen. Dat is van groot belang om onze economie in hoog tempo te kunnen blijven verduurzamen. Deze stappen zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing, tegelijkertijd is het probleem hier niet één keer mee opgelost. Voor de zomer kijken we kritisch of er genoeg resultaat wordt geboekt of dat er extra acties nodig zijn.