Meer perspectief en middelen nodig voor provinciale stikstofplannen

16 december 2022

Samen met de andere provincies hebben we onze zorgen geuit over de haalbaarheid van de stikstofplannen van het Rijk. Woensdag 14 december stuurden we onze notities naar een commissie van de Tweede Kamer, waarin we kenbaar maken wat we nog nodig hebben van de overheid om de klimaat- en stikstofdoelen te kunnen halen. 1 juli 2023 moeten de provinciale stikstofplannen op tafel liggen, maar vooralsnog biedt het kabinet geen duidelijkheid over regionale doelen voor natuur, water en klimaat.

Samenwerken

Die provinciale plannen zijn maatwerk. In Limburg maken we die in goede samenwerking met onze partners, op basis van vertrouwen en waarbij we uitgaan van elkaars expertise. Alleen sámen kunnen we werken aan de opgave, maar we hebben óók steun nodig vanuit het Rijk. In een notitie aan de Tweede Kamer vragen we dan ook voor meer perspectief en voldoende flexibele middelen.

Balans

We maken ons ernstige zorgen over de concrete uitvoering en het vinden van de juiste balans in de opgave om stikstof te verminderen, te werken aan natuurherstel en -behoud en de leefbaarheid op het platteland. In Limburg zien we het als een verantwoordelijkheid die we samen dragen. Niet alleen in de relatie tussen Rijk en regio, maar ook bínnen onze Limburgse regio.

Limburgse Plattelandscoalitie

Wij zijn verenigd als Limburgse ‘Plattelandscoalitie’. Daarin zijn aangesloten:

  • Limburgse Land- en tuinbouwbond,
  • Natuur- en milieufederatie Limburg,
  • Stichting Limburgs Landschap,
  • Natuurmonumenten Limburg,
  • Waterschap Limburg,
  • Provincie Limburg
  • en Limburgse gemeenten.

Samen werken we aan het Limburgs Programma Landelijk Gebied.

Perspectief voor ondernemers

We zien allerlei kansen als het gaat om het op vrijwillige basis vrijspelen van grond. Er melden zich geregeld agrarische ondernemers, die vrijwillig hun bedrijf en percelen te koop aanbieden. Deze ondernemers willen we perspectief kunnen bieden, maar dat is en blijft lastig.

Daar komt bij dat wij zorgen hebben over de periode tussen 2022 en 2024, omdat de rijksmiddelen voor 2023 niet (meer) beschikbaar zijn. Er zijn veel boeren die willen stoppen (ca. 30% in Limburg), maar of die daadwerkelijk gáán stoppen is afhankelijk van de aantrekkelijkheid en snelle beschikbaarheid van regelingen. Om te voorkomen dat er een gat valt, dient de huidige regeling verlengd te worden tot het moment dat nieuwe regelingen van kracht worden.

We hebben hier de steun van het Rijk volop nodig, waarbij wij denken aan snel beschikbare en laagdrempelige regelingen om stikstof aan te pakken en daarmee ruimte te creëren voor vergunningverlening.

Maatwerk en flexibele middelen

Om maatwerk te kunnen leveren, en dat perspectief te kunnen bieden aan inwoners en ondernemers, zijn voldoende flexibele middelen nodig. Daarnaast is overleg met onze buurlanden nodig en meer duidelijkheid in beleid.

Ons uitgangspunt is dat we ons richten op dát wat we met onze inwoners en ondernemers zelf kunnen beïnvloeden. Daarom is het voor ons en onze natuurgebieden nog belangrijker dat doelstellingen in België, Duitsland en onze buurprovincies voortvarend worden aangepakt. We zien hiervoor de regierol bij de Rijksoverheid.

Data en rekenmethodieken

Voor de processen zijn bovendien betrouwbare en eenduidige gegevens nodig. Wij vragen het Rijk om zo snel mogelijk data en rekenmethodieken beschikbaar te stellen, die gebruikt zijn bij het vormgeven van de doelstellingen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Om goed maatwerk te kunnen leveren, vragen we het Rijk daarnaast om nog andere data beschikbaar te stellen. Zoals bijvoorbeeld de zogenaamde BAB-gegevens (Bestand Agrarische Bedrijven), de data uit de emissieregistratie voor niet-landbouw bronnen en data van bemesting en beweiding op perceelniveau.

Alleen zo kunnen we samen - met partners, inwoners, ondernemers, buurlanden en het Rijk - werken aan een duurzaam toekomstperspectief. We vragen het Rijk om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te bieden.