Statenvoorstel toekomst MAA: College van Gedeputeerde Staten heeft geen voorkeursscenario

20 april 2022

Op 3 juni 2022 besluiten de leden van Provinciale Staten over de toekomst van luchthaven Maastricht Aachen Airport. De afgelopen maanden is een intensief participatief proces doorlopen met de leden van Provinciale Staten als voorbereiding op de besluitvorming. Een proces met diverse besprekingen met de woordvoerders van de fracties, vier technische briefings en diverse technische en schriftelijke vragen en antwoorden. In deze besprekingen is de complexiteit van het MAA-dossier nader geduid, toegelicht en in samenhang bezien.

Provinciale Staten nemen het besluit over MAA

Het College heeft eerder in de mededeling portefeuillehouder van 8 september 2021 (GS DOC-00178698) dit proces nader geschetst waarmee het gesprek met Provinciale Staten begin 2022 is gevoerd.
Op basis van alle dialogen die tot nu toe gevoerd zijn met de fracties én de gekozen opzet om alle scenario’s gelijkwaardig en realistisch te beschrijven en te duiden, komt het College niet met een voorkeursscenario binnen de vier toekomstscenario’s. Provinciale Staten dienen het provinciaal belang van de luchthaven en de toekomst hiervan zelf te bepalen en op 3 juni 2022 hierover een besluit te nemen.

Statenvoorstel met Basisdocument

Het College van Gedeputeerde Staten hecht eraan dat álle opties met daarbij alle onderliggende informatie op tafel liggen als basis voor uiteindelijke besluitvorming. Er zijn vier scenario’s uitgewerkt hoe de toekomst van de luchthaven eruit kan zien:

1. Scenario ‘Groeiruimte benut’
2. Scenario ‘Omgevingsbewuste luchthaven’
3. Scenario ‘Innovatief en duurzaam vliegen’
4. Scenario ‘Alternatieve gebiedsontwikkeling’

Bij het invullen van de scenario’s is uitgegaan van een tijdshorizon tot 2035 en is gezocht naar een balans tussen onderscheidenheid en realiteitsgehalte. Verderop in dit statenvoorstel worden de vier scenario’s nader inhoudelijk toegelicht. In het basisdocument ‘besluitvormingsproduct ter ondersteuning aan een keuze voor de toekomst van MAA’ zijn ze uitgebreid beschreven.

Deze vier scenario’s zijn afgezet tegen acht publieke waarden: gezondheid, mobiliteit, natuur en landschap, ruimte, economie, regionale verankering, klimaat en veiligheid. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de haalbaarheid en realisatie (economisch, juridisch, organisatorisch, technisch en financieel) van elk van de vier scenario’s. Ook is er – ter onderbouwing – een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd, een marktanalyse en benchmark met andere luchthavens opgesteld, evenals een financiële analyse.

De bouwstenen voor het Basisdocument zijn onder andere een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), een marktverkenning en benchmark, financiële doorrekeningen, inhoudelijke verkenningen, brondocumenten, cijfermateriaal, gespreksverslagen en ingekomen brieven.

Lees hier het Statenvoorstel en het Basisdocument.