Toekomstgerichte troonrede sluit aan bij Limburgse ambities

21 september 2021

De kabinetsplannen voor 2022 bieden aanknopingspunten voor het realiseren van de belangrijkste ambities van het Limburgse provinciebestuur. Door het demissionaire kabinet gewenste impactvolle innovaties kunnen in Limburg een impuls krijgen via de Einstein Telescoop, verduurzaming krijgt gestalte via de provinciale energiestrategie en ons circulair beleid, en versteviging van sociale cohesie na corona gaat in Limburg langs de as van brede welvaart. De troonrede van vandaag laat zien dat Haagse plannen en Limburgse ambities elkaar goed kunnen versterken. Daarnaast worden de woorden van de koning over de gevolgen van de recente wateroverlast in Limburg gewaardeerd.

Uitvoering ambities steunen op samenwerking

Gedeputeerde Maarten van Gaans, namens het college van GS:

Het demissionaire kabinet heeft de juiste conclusie getrokken dat de gevolgen van corona en klimaatverandering niet onbeantwoord mogen blijven. Daarom zijn we blij dat er ingezet wordt op verduurzaming van onze industrie en onze leefomgeving, innovatie en het verbeteren van de gezondheid en sociale leefomgeving. Daarmee past de koers van het demissionaire kabinet bij de Limburgse ambities. Al hopen we uiteraard dat er snel een nieuw kabinet geformeerd kan worden, zodat deze uitdagingen blijvend met kracht en voortvarendheid kunnen worden beetgepakt. Samenwerking blijft daarbij cruciaal.

Einstein Telescoop als impuls

In de troonrede sprak de koning over het belang van innovaties als antwoord op toekomstige uitdagingen. De komst van de Einstein Telescoop in Zuid-Limburg ligt in de handen van het Rijk en sluit aan op de ambitie om de innovatiekracht van Nederland een impuls van internationaal niveau te geven. Op die manier komen er meer banen, worden er nieuwe toepassingen ontwikkeld met een uitstralingseffect naar tal van sectoren en leren we over de ontstaansgeschiedenis van ons heelal. Het is dan ook van groot belang dat Nederland zich bij monde van het kabinet financieel achter dit internationale project van grote betekenis stelt.

Verduurzaming als middel tegen klimaatverandering

In de troonrede werd stilgestaan bij het veranderende klimaat. Daarbij verwees de koning specifiek naar de extreme wateroverlast in Limburg afgelopen zomer. Het voorkomen van dit soort rampen vraagt om een integrale aanpak waarin grensoverschrijdende maatregelen op elkaar worden afgestemd. Niet alleen in waterbeheer, maar ook in een klimaatbestendige omgeving in brede zin. Daar wil het provinciebestuur samen met het Rijk en andere partners de schouders onder zetten. Daarnaast is het uiteraard ook zaak om uitvoering te geven aan de afspraken die zijn gemaakt over de wijze waarop Limburgse burgers en bedrijven de schade vergoed krijgen, die zij tijdens de recente wateroverlast hebben geleden.

We moeten haast maken met het verduurzamen van onze Limburgse industrie. Dat kunnen wij niet alleen. Het is zaak om samen over de grenzen van sectoren, landen en kabinetsperiodes heen te kijken. Bijvoorbeeld om te komen tot elektrificering, batterijproductie, en transport van waterstof en CO2 via buisleidingen. Dat draagt bij aan de ambitie om te komen tot een schone industrie, het behoud van vele duizenden banen, en de gewenste omslag naar een groene, toekomstbestendige economie. We roepen politiek Den Haag op om daar samen met ons voortvarend werk van te maken, want het is bepalend voor toekomstige generaties.

Gelijke kansen voor alle Nederlanders

Naast innovatie en verduurzaming, wijst het demissionaire kabinet via de troonrede terecht ook op het belang van maatschappelijke verbinding. De gevolgen van corona voor onze directe gezondheid, maar ook in relatie tot eenzaamheid of stress mogen niet onderschat worden. Juist op die vlakken lagen er al fikse uitdagingen voor Limburg. We roepen het demissionaire kabinet dan ook op om nu meer dan ooit in te zetten op gelijke kansen voor alle Nederlanders. Juist in kwetsbare wijken. Dat vraagt om een langetermijnstrategie waarbij een gezonde levensstijl, goede en betaalbare woningen en een veilig leefklimaat de uitgangspunten moeten zijn. Samen met het Rijk wil Limburg inzetten op de ontwikkeling van brede welvaart, zodat iedereen kan meedoen en meeprofiteren.
Het demissionaire kabinet kondigt via de troonrede forse aanvullende inspanningen aan om georganiseerde criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Ook in Limburg liggen er uitdagingen om bijvoorbeeld de vermenging van de criminele onderwereld met de reguliere economie en samenleving te voorkomen en te bestrijden. Daar zet de Provincie vol op in en we verwelkomen dan ook de voorstellen van het kabinet om extra geld daartoe beschikbaar te maken. Graag gaan we met het Rijk aan de slag om daar snel en daadkrachtig de juiste acties aan te koppelen.

Kabinetsformatie

Het college van Gedeputeerde Staten ziet aanknopingspunten in de vandaag gepresenteerde plannen, maar onderstreept de brede maatschappelijke behoefte aan een stabiel en daadkrachtig landsbestuur. In het belang van de opgaven én kansen die er voor Limburg zijn, is het noodzakelijk dat deze plannen ook snel in de praktijk tot uitvoering kunnen komen en we samen met het Rijk vorm kunnen geven aan onze toekomst.