Limburgse Woonmonitor: in 2020 versnelling woningvoorraadontwikkeling in Limburg

24 september 2021

De Limburgse Woonmonitor van 2021 is gereed. Deze jaarlijkse rapportage staat vol met waardevolle gegevens over de Limburgse woningmarkt. De woningvoorraad moet goed aansluiten op de huidige en toekomstige behoefte. Het uitgangspunt is: de juiste woning, op het juiste moment, op de juiste plek De Woonmonitor is opgesteld door de Provincie Limburg met inbreng van de Limburgse gemeenten.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw):

Meer dan ooit werken en studeren we tegenwoordig door het Coronavirus thuis. Dat laat ons extra voelen dat een goed (t)huis essentieel is voor een gezond en gelukkig leven. Nog eens sterker wordt dat gevoeld door de Limburgers die deze zomer getroffen zijn door de watersnood. Een thuis. Daar heeft iedereen in onze regio recht op en dat is dan ook waar wij ons als Provincie Limburg hard voor maken.

Op basis van deze geactualiseerde Woonmonitor kan gesteld worden dat ondanks ontwikkelingen als de Coronapandemie, de ingezette lijn van de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023 “Versnellen, versterken en doorzetten” gecontinueerd kan en moet worden. Het blijft dus zaak om plannen die voorzien in een urgente behoefte (voor senioren, starters, internationale werknemers, spoedzoekers, in de sociale en middeldure huur) met voorrang te realiseren en de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te transformeren.

Hoofdpunten Woonmonitor 2021

Kwantitatieve en kwalitatieve woonopgave

Op basis van de huishoudensprognoses wordt uitgegaan van een extra woningbehoefte van bijna 9.000 tot circa 11.000 extra woningen in circa 10 jaar tijd, waarna een daling van de woningbehoefte verwacht wordt. Aanvullend hierop zijn 3.000 extra reguliere woningen nodig voor de (long-stay) internationale werknemers. Getalsmatig liggen voor deze woningbehoeften meer dan genoeg plannen klaar. Maar kwalitatief liggen niet overal de juiste plannen op de plank.

Er zijn tot circa 2030 ruim 40.000 woningen nodig voor specifieke doelen en doelgroepen, zoals woonconcepten voor ouderen en speciale doelgroepen, middenhuur en sociale huur. Ook is er behoefte aan meer verschillende soorten van huisvesting, op daarbij passende locaties, ook voor tijdelijke bewoning. Dit betekent niet dat er zomaar 40.000 woningen extra gerealiseerd moeten worden. Naast het tekort aan geschikte woningen is er namelijk in 2030 naar verwachting ook een overschot van bijna 40.000 woningen die (nog) niet passen bij de toekomstige woonbehoefte. Het toekomst- en levensloopbestendig maken van bestaande woningen ligt dus meer voor de hand.

Woningvoorraadontwikkeling

De woningvoorraad in Limburg is in 2020 netto toegenomen met ruim 3.400 woningen (+0,7%). Dit is een duidelijke versnelling ten opzichte van de woningvoorraadontwikkeling in eerdere jaren. Ook is dit fors meer dan de toename van het aantal huishoudens, dat met circa 1.200 steeg. Hierdoor kan gesproken worden van een inhaalslag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar De Woonmonitor 2021

Dataportaal Wonen

Naast de Woonmonitor, die jaarlijks verschijnt, wordt de woningmarkt ook bijgehouden via het zogeheten Dataportaal Wonen. Dat portaal is te vinden via Dataportaal-viewer. Ook gemeenten leveren hieraan een bijdrage.