Concept Programmabegroting 2022

15 september 2021

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de concept Programmabegroting 2022 naar Provinciale Staten gestuurd. In de begroting is te lezen dat de focus komend jaar ligt op de uitvoering van de ambities zoals vastgelegd in de 32 beleidskaders en 27 majeure projectbesluiten. Deze zijn eerder door PS vastgesteld. Komend jaar krijgen drie onderwerpen extra aandacht: grote transities, sterker uit de coronacrisis komen en het maximaal benutten van fondsen om te komen tot financieel evenwicht. De bespreking van de begroting staat gepland op 5 november.

Diverse grote transities vragen de komende tijd zorg en aandacht. Te denken valt aan de nieuwe omgevingsverordening, de Provinciale Energie Strategie, duurzame bedrijvigheid, het waterbeleid en de stikstofaanpak. Om sterker uit de coronacrisis te komen, leveren zowel de Sociale Agenda, het Missiegedreven Economisch kader, de versnelling van de infrastructuur en de steun aan cultuur en sport een bijdrage. Zowel nationale als Europese fondsen moeten voor een aantal projecten aangesproken worden en zodra er een nieuw Kabinet is, gaan we op basis van ons Limburgs Pact bezien op welke prioriteiten we aan kunnen haken.

Gouverneur Remkes:

Een begroting, zoals nu de Programmabegroting 2022, is niet alleen een moment om te kijken waar we staan. Het geeft binnen eerder gemaakte afspraken, maar ook vanuit de realiteit van nú en morgen, de kans te zoeken naar mogelijkheden om urgente onderwerpen op te pakken of hierop te anticiperen. De overstromingen van een paar maanden geleden zijn daar vanzelfsprekend een goed voorbeeld van. Voor iedere gedeputeerde en ook voor mij geldt dat we dit soort onderwerpen niet alleen vanuit de eigen portefeuille benaderen, maar dat ook in gemeenschappelijk verband doen.

Gedeputeerde Ad Roest (Financiën) vult aan:

Er is sprake van een doelmatige en sluitende begroting. Onze inkomsten en uitgaven zijn niet alleen komend jaar in evenwicht. Ook het meerjarenperspectief is positief te noemen en de vermogenspositie is sterk. Maar het blijft zaak om tijdens de uitvoeringsfase van onze plannen scherp te letten op de uitvoeringskosten.

Bijbehorende documenten