Aandacht voor waterveiligheid in Limburg

12 november 2021

Het twaalfde Nationaal Deltacongres vond op donderdag 11 november 2021 plaats in het MECC te Maastricht. Dit jaarlijks terugkerend evenement is de plek voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het nationaal Deltaprogramma. Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw) vroeg op het congres uitgebreid aandacht voor de urgentie en noodzaak om Limburg klimaatrobuust in te richten.

Tijdens de parallelsessie sprak gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw) samen met dijkgraaf Patrick van der Broeck, Marij Pollux, (wethouder gemeente Venlo) en Carlo Vankan, (wethouder gemeente Valkenburg) over de watercrisis van afgelopen zomer, over de maatregelen die genomen zijn, de enorme impact die het heeft gehad op de Limburgers en de lessen die getrokken zijn. In de presentaties werd benadrukt dat het watersysteem in Limburg versneld en integraal aangepakt moet worden om zo de veiligheid voor de Limburgers verder te vergroten.

De Provincie Limburg heeft samen met het Waterschap, gemeenten en andere regionale partners gewerkt aan een plan om dergelijke hoogwateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is de Propositie ‘Naar een robuust watersysteem in Limburg’ opgesteld, met daarin een pleidooi voor het versnellen en intensiveren van bestaande programma’s om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van Limburg, een aanpak die meer dan ooit noodzakelijk lijkt, gelet op recente rapporten over het klimaat. Voor een robuust watersysteem dient de combinatie gezocht te worden met de andere opgaven die we hebben: zoals de landbouwtransitie, de energieopgave, stikstof. Daarbij moet water een leidend principe zijn in de ruimtelijke ordening; alleen bouwen op plekken waar dat vanuit wateroogpunt kan en kijken welke functies wel mogelijk zijn in gebieden met wateroverlast en droogte. De propositie is op 2 november jongstleden aangeboden aan de minister.

Ronde Tafelgesprek

Donderdagmiddag nam gedeputeerde Roefs ook deel aan het Rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. Ook hier vroeg zij aandacht voor de opgave die er ligt om Limburg klimaatrobuust in te richten en de propositie die hiervoor is opgesteld. De urgentie en noodzaak zijn duidelijk. Bestaande programma’s moeten versneld en geïntensiveerd worden, waarbij een integrale aanpak nodig is en water als leidend principe moet dienen in de ruimtelijke ordening. Dit vereist een extra financiële impuls van € 1,2 miljard.