Programma Bestuurscultuur

11 mei 2021

Onder aanvoering van waarnemend gouverneur Johan Remkes start de Provincie Limburg met het Programma Bestuurscultuur. Dit programma beoogt te komen tot een ‘foto’ van de huidige Limburgse bestuurscultuur, inclusief een sterkte-zwakteanalyse. Dat levert bouwstenen op voor doorontwikkeling van de bestuurscultuur in Limburg en voor herstel van vertrouwen, na een aantal recente integriteitskwesties.

Meldpunt

Een belangrijk onderdeel van het Programma Bestuurscultuur is de inrichting van een meldpunt. Focus ligt daarbij op het naar boven halen van zaken die op dit moment nog niet bekend of onderzocht zijn, uit de periode 2011 - 2021. Dit tijdsbestek bestrijkt vier bestuursperioden.

Waarvoor kunt u dit meldpunt gebruiken?

Via dit meldpunt kan iedereen die dat wil een melding doen van mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengelingen in het Limburgse openbaar bestuur. Het gaat in dit programma om zaken waarbij Limburgse bestuurders betrokken waren en/of zijn. Dat kan gaan om leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van de provincie Limburg, maar ook om activiteiten of projecten van bestuurders bij gemeenten, het waterschap en deelnemingen. Daarbij is wel van belang dat het activiteiten of projecten betreft waarbij de Provincie Limburg betrokken was of is. Of waarin het college van GS of de commissaris van de Koning een rol vervulde. Indien u een melding wilt doen over een zaak die enkel een gemeente of ander bestuursorgaan betreft, wendt u zich dan tot de betreffende instantie.

Hoe werkt dit?

Wilt u een melding doen – al dan niet voorzien van begeleidende documenten – dan kan dat door het sturen van een mail naar: meldpuntbestuurscultuur@prvlimburg.nl.

Uw melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld en door een nog in te stellen onafhankelijke programmacommissie gewogen en indien nodig nader onderzocht. De commissie zal u op de hoogte houden over de voortgang. Deze commissie werkt in opdracht van de waarnemend commissaris van de Koning, maar opereert onafhankelijk. Het is niet mogelijk om anoniem een melding te doen, omdat de programmacommissie de mogelijkheid dient te hebben om contact op te nemen met de melder voor nadere duiding en weging van de melding.

Totdat de programmacommissie is benoemd, zullen de meldingen ongelezen in bewaring worden genomen door de onafhankelijke concerncontroller van de Provincie Limburg. Op die manier worden de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.