COVID-19 heeft forse impact op resultaten LIOF

20 mei 2021

Donderdag 20 mei 2021 presenteerde LIOF het jaarverslag over 2020. Tijdens de coronacrisis werd ingezet op noodsteun maar werd vooral ook verder geïnvesteerd in innovatie en groei. Hiermee nam LIOF haar rol als versterker van de regionale economische structuur. Na dit crisisjaar is de vermogenspositie met een eigen vermogen van € 86,8 miljoen nog steeds sterk. Ondanks dat LIOF, conform verwachting, het jaar 2020 afsloot met een verlies van € 6,2 miljoen werd de meerjarenplan periode 2016-2020 positief afgesloten met goede operationele en financiële resultaten. In 2021 wordt versterkt ingezet op herstel, innovatie en maatschappelijke impact.

Impact COVID-19

Het spreekt voor zich dat de impact van COVID-19 voor iedereen enorm was, en nog steeds is. Persoonlijk leed, een continue druk op de gezondheidszorg en vergaande economische consequenties voor tal van bedrijven en sectoren. LIOF nam vanaf medio maart 2020 diverse maatregelen om de lasten voor bedrijven in Limburg te verlagen. Zo werden aflossingen en rente op lopende financieringen opgeschort, projecttermijnen voor lopende LIOF subsidies verlengd en voorschotten op toegekende subsidies vanuit de Limburg programma’s verstrekt. Allemaal met als doel om de economie draaiende te houden en innovaties door te zetten. Samen met regionale partners hielp LIOF ondernemers via diverse initiatieven en platforms.

Op nationaal niveau werd in nauwe samenwerking met het ministerie van EZK en andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in korte tijd de Corona-OverbruggingsLening (COL) ontwikkeld en geïntroduceerd. Vanaf eind april konden startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een COL-aanvraag indienen. In Limburg ontvingen 55 bedrijven in totaal € 12,8 miljoen aan overbruggingskredieten. Ook werd het Corona Rebuild Program gelanceerd waarin ondernemingen in korte tijd hun business model konden vernieuwen om in te spelen op gevolgen van coronacrisis.

Tys van Elk, directeur van LIOF: “Dat 2020 een zwaar jaar zou worden was al na snel na de lockdown in maart duidelijk. De gevolgen van COVID-19 zullen ook nawerken in 2021 en daarom is het extra belangrijk om te blijven investeren in een economisch sterke, innovatieve en toekomstbestendige regio. Innovaties zijn essentieel om onze economie weer op peil te krijgen na de crisis. Eind 2020 is het programma LimburgToekomstbestendig van start gegaan. Dit is een meerjarig programma gericht op innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact waarin de opgaven 'slim, duurzaam en gezond' centraal staan. Voor de sector toerisme en recreatie hebben we in opdracht van de Provincie een mkb-innovatie-programma ontwikkeld dat begin 2021 van start is gegaan. En vanuit het Participatiefonds zullen we nog meer dan voorheen kijken naar de impact van investeringen op tal van maatschappelijke uitdagingen.“

Investeringen in innovatie en groei

Naast de focus op het draaiende houden van Limburgse bedrijven werd er ook geïnvesteerd in innovatie en groei. Het eigen Participatiefonds investeerde voor € 6,3 miljoen in 24 bedrijven. Vanuit de kerntaak Business Development werden 89 innovatieprojecten ontwikkeld en ondersteund voor in totaal € 9,7 miljoen. Het gaat dan om de ontwikkeling van een innovatief product, dienst, proces of bedrijfsmodel. Om nieuwe bedrijvigheid rondom dergelijke innovaties mogelijk te maken werden met 15 mkb’ers businessplannen ontwikkeld, met een financiële omvang van € 4 miljoen.

Een voorbeeld is Fited, een startup in de life sciences, gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus. LIOF heeft Fited geholpen bij het opzetten van een innovatieproject dat moet leiden tot patiënt-specifieke braces ter vermindering van scoliose, en heeft dit project financieel ondersteund. Scoliose is een ernstige vergroeiing van de ruggengraat, met tal van levenskwaliteitsbeperkende neveneffecten. Binnen het innovatieproject heeft Fited niet alleen verschillende brace-geometrieën ontwikkeld, maar ook diverse 3D-print-productiemethoden en -productmaterialen onderzocht. De eerste generatie braces worden momenteel in het MUMC gevalideerd bij patiënten.

Internationale resultaten

In 2020 vestigden zich 8 buitenlandse ondernemingen in Limburg of breidden hun activiteiten uit. Deze ondernemingen verwachten € 39,2 miljoen te gaan investeren en 292 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Zowel COVID als Brexit hadden invloed op het aantal vestigingen in Limburg dat lager lag dan in 2019. Buitenlandse bedrijven waren terughoudend met uitbreidingen en nieuwe vestigingen.

De taken ‘Versterking Euregio’ en ‘Internationalisering’ ondervonden ook veel hinder van het feit dat de grenzen op slot gingen en internationale beurzen, inkomende en uitgaande handelsmissies geannuleerd werden. Dat zal nog nawerken in 2021 maar er wordt volop ingezet op (digitale) alternatieven om het internationale verkeer van kennis en goederen weer op gang te krijgen. Mede in het licht van het belang van internationale samenwerking rondom het herstel uit de crisis. Een voorbeeld hiervan is het ‘Take a seat in the Euregion’ programma voor startups om hen in contact te brengen met nieuwe markten en partners in België en Duitsland en kennisuitwisseling op het gebied van digitalisering te vergroten.

LIOF is in transitie

In de nieuwe meerjarenplan periode 2021-2025 zal LIOF zich verder richten op economisch rendement en maatschappelijke impact door in te zetten op vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Deze focus is verankerd in de nieuwe strategische koers die als doel heeft om toe te werken naar een slimmer, duurzamer en gezonder Limburg. Dit alles in de context van de milieudruk op de aarde, de toenemende schaarste van grondstoffen en de groeiende invloed van technologie. LIOF is ervan overtuigd dat het Limburgse bedrijfsleven oplossingen kan bieden en wil op deze ‘Missie Limburg’ het voortouw nemen. De komende tijd zal de samenwerking met ondernemers en partners opgezocht worden om dit tot stand te brengen. En blijft LIOF ondernemers ondersteunen met advies, een internationaal netwerk en financiering om innovatie en duurzame groei mogelijk te maken.