Statenvoorstel enquête

31 maart 2021

Het Presidium heeft, naar aanleiding van de Motie 2701 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Enquête belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans, het enquête voorstel, dat is voorbereid door de Voorbereidingswerkgroep en voorzien van advies van de Controlecommissie, vastgesteld en als hamerstuk doorgeleid naar de vergadering van Provinciale Staten van 9 april 2021.

Statenvoorstel enquête

In het Statenvoorstel komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • onderwerp en strekking van de enquête;
  • doelstelling en afbakening van de enquête;
  • aantal leden van de enquêtecommissie; dat is gesteld op 5;
  • profielschets van de voorzitter en leden van de enquêtecommissie;
  • budget en dekking voor de uitvoering van de enquête;
  • ondersteuning van de enquêtecommissie.

Benoeming leden enquêtecommissie

Zodra het besluit door Provinciale Staten over het enquêtevoorstel is genomen worden de leden van de enquêtecommissie benoemd door het Presidium. De enquêtecommissie bestaat enkel uit Statenleden en gaat aan de slag met de verdere enquêteopdracht en de uitvoering daarvan. Deze commissie vergadert in beslotenheid met uitzondering van eventuele openbare (hoor)zittingen.

Verdere communicatie over het onderzoeksproces in de enquêtecommissie zal volgen zodra deze commissie is benoemd. Voor vragen tot die tijd kunt u zich wenden tot de Statengriffier Alexander Pregled, aoj.pregled@prvlimburg.nl.