Provincie en gemeente investeren in leefbaarheid en woningbouw Ven-Zelderheide

25 maart 2021

Wethouder Janine van Hulsteijn en gedeputeerde Andy Dritty ondertekenden donderdag 25 maart 2021 een samenwerkingsagenda waarmee een belangrijke impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid en woningbouw in Ven-Zelderheide. De herbestemming van de Sint-Antonius Abtkerk tot multifunctionele accommodatie en 15 woningen – waarvan 11 voor starters – op de plek van gemeenschapshuis De Uitkomst komen in aanmerking voor subsidie van Provincie Limburg.

Met deze Samenwerkingsagenda die de Provincie Limburg sluit op basis van het Kader Kwaliteit Limburgse Centra, wordt werk gemaakt van het versnellen van goede woningbouwplannen en het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Zodoende kunnen ook voorzieningen in stand in stand worden gehouden. Hiermee geeft het college van B&W invulling aan de ambities uit het collegeprogramma.

Toekomst voor de jeugd

Wethouder Van Hulsteijn: “Ik ben blij dat we hiermee werk maken van onze ambitie een prettige leefomgeving te creëren, waardoor jongeren ook in de toekomst voor Ven-Zelderheide worden behouden. Starterswoningen zorgen er voor dat jongeren binnen de gemeentegrenzen van Gennep een toekomst kunnen opbouwen. Door werk met werk te maken kunnen we meer en sneller ambities realiseren.”

Belangrijke impuls voor leefbaarheid

Gedeputeerde Dritty: “We stimuleren gemeenten om goede woningbouwplannen voor diverse doelgroepen versneld tot uitvoering te brengen. Het project in Ven-Zelderheide is hier een mooi voorbeeld van. Met provinciaal geld uit het kader Kwaliteit Limburgse Centra, én met middelen uit de portefeuille Monumenten helpen we Gennep en de lokale gemeenschap om woningen voor starters te realiseren, het kerkgebouw te behouden en te transformeren, en een dorpsgaard te realiseren. Daarmee geven we de leefbaarheid in een kleine kern als Ven-Zelderheide een belangrijke impuls.

Naast de plannen in Ven-Zelderheide geeft Gennep ook een goed voorbeeld door in het bestemmingsplan Pagepark Gennep kavels voor vrijstaande woningen om te zetten naar meer betaalbare starterswoningen en twee-onder-een-kap woningen. Met zo’n actualisatie laat Gennep zien goed oog te hebben voor de werkelijke behoeften op de woningmarkt. Ik ben blij dat we met deze hele agenda in totaal 81 woningen voor doelgroepen versneld tot realisatie laten komen.”

Het project in Ven-Zelderheide omvat de ontwikkeling van twee locaties

• De Sint-Antonius Abtkerk krijgt een nieuwefunctie voor het gemeenschapshuis De Uitkomst en de kinderdagopvang. De kerk is een gemeentelijk monument. De belangrijkste monumentale waarden worden op basis van een advies van de Stichting Monumentenwacht Limburg met financiële hulp van de provincie gerestaureerd.
• De locatie van gemeenschapshuis De Uitkomst wordt omgevormd tot woongebied met 15 koopwoningen. Hiervan zijn 11 woningen bestemd voor starters en 4 woningen voor doorstromers in het middensegment.
Tegelijkertijd met de plannen voor Ven-Zelderheide worden ook woningen voor starters gerealiseerd in Gennep, Milsbeek en Heijen. Speciaal voor deze starters worden enkele woningen volgens het ‘koop-later’ principe in de markt gezet. Dat biedt mensen die nu starten op de woelige woningmarkt extra hulp om op termijn tot aankoop over te kunnen gaan.

De totale investering voor alle projecten uit deze samenwerkingsagenda betreft circa € 18 miljoen. Vanuit de Provincie wordt een bijdrage geleverd van € 900.000 vanuit het kader KLC en €150.000 vanuit Monumenten. De gemeente Gennep draagt zelf € 3 miljoen bij.

Planning

De werkzaamheden worden in een zo kort mogelijke periode verricht. Het streven is om eind 2021 te starten met de werkzaamheden aan de kerk. Tegelijkertijd met de verbouwing van de kerk tot multifunctionele accommodatie (MFA) start ook de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan, om woningbouw op de locatie van het dorpshuis aan de Kleefseweg mogelijk te maken. Nadat de nieuwe MFA gereed is, start de sloop van het dorpshuis. De woningbouw start in de tweede helft van 2022, waarna de woningen medio 2023 worden opgeleverd.


“Behalve een schop als symbolisch cadeau, kreeg Marc Nabuurs (dorpsraad, in het midden) de complimenten van de gedeputeerde en wethouder, voor de vasthoudendheid en het geduld voor de realisering van de plannen die de leefbaarheid en woningbouw in Ven-Zelderheide een belangrijke impuls geven.”