Stimuleringsregeling Wonen 2020-2023 uitgebreid

3 juni 2021

Gedeputeerde Staten hebben op 25 mei 2021 de gewijzigde Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen vastgesteld. Deze wijziging maakt het mogelijk dat, behalve rechtspersonen, ook initiatiefnemers met de rechtsvorm Maatschap en VOF, die aan de criteria van de regeling voldoen, subsidie kunnen aanvragen.

De Provincie Limburg vindt het belangrijk dat woningbouwplannen met extra kwaliteit voor de sociale huur, tot maximaal € 752,33 én middenhuur, met huurprijzen tussen de €752,33 en €1005,-- van de grond komen. De behoefte aan woningen in deze sector is groot. Met deze subsidieregeling wil de Provincie Limburg plannen stimuleren die tegemoet komen aan specifieke behoeften, zoals zorgwoningen en concepten op het gebied van flexwonen, maar ook aan innovatieve concepten.

De regeling

De regeling staat vanaf nu niet alleen open voor rechtspersonen, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk, zoals stichtingen, verenigingen, coöperaties, gemeenten en corporaties, maar ook voor initiatiefnemers met de rechtsvorm Maatschap en VOF. Ook wil de Provincie Limburg graag initiatieven van burgers, die zich verenigd hebben in een van deze rechtsvormen en die voldoen aan de voorwaarden, ondersteunen.

De regeling bestaat uit twee onderdelen. De eerste betreft de subsidie voor het voorbereiden van bouwplannen voor speciale woonprojecten. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de voorbereidingskosten met een maximum van € 10.000,-. Het tweede deel is subsidie voor het realiseren van woonprojecten met extra kwaliteit voor sociale- en middeldure huurwoningen. Deze subsidie is maximaal € 12.500,-- per woning en maximaal € 200.000,-- per project en initiatiefnemer. Voordat overgegaan wordt tot subsidieverstrekking vindt vooroverleg plaats. Tijdens dit overleg wordt beoordeeld of het project voldoet aan de doelstellingen en criteria.

De wijziging van de subsidieregeling gaat in op 8 juni 2021. Op https://www.limburg.nl/onderwerpen/wonen/huurwoningen/ kunt u terecht voor meer informatie.