Limburg aan de slag met natuurverbetering en stikstofreductie

22 juli 2021

Regelingen worden opengesteld!

De Provincie Limburg zoekt samen met partners naar oplossingen om de natuur te versterken en economische ontwikkelingen vlot te trekken. Ook landelijk is het stikstofdossier volop in ontwikkeling; de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)* is per 1 juli 2021 in werking getreden, samen met het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn). Deze regelgeving moet voorzien in een nieuwe, structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Er wordt hard gewerkt aan een statenvoorstel over de onderwerpen stikstofreductie en natuurverbetering. Dit gebeurt in samenwerking met de leden van Provinciale Staten, waarmee op dit moment verkennende gesprekken plaatsvinden. Voordat er besluitvorming kan plaatsvinden, gaan al diverse regelingen open.

Twee-sporen-aanpak

Er wordt gezocht naar maatregelen om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. Dat gebeurt met zogenoemde stikstof-bronmaatregelen, die zich richten op het verminderen van stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, door de uitstoot van verschillende bronnen terug te dringen. Daarnaast worden er maatregelen genomen gericht op natuurherstel en -verbetering. Dit moet leiden tot een structurele verbetering van de milieucondities voor de habitattypen in de Natura 2000 gebieden. Het betreft vooral maatregelen binnen de gebieden, maar ook wordt er gekeken naar andere type maatregelen die getroffen moeten worden om de natuur te versterken, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de hydrologie in en om de natuurgebieden. Gedeputeerde Geert Gabriëls:

Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van natuurgebieden en het behouden en vergroten van de biodiversiteit. Door de regelingen kunnen we in Limburg voortvarend aan de slag.

No regret-maatregelen

Vanwege een participatieve aanpak wordt de tijd genomen voor het Statenvoorstel, dat naar verwachting begin 2022 in de Staten kan worden behandeld. Tot die tijd gaat Limburg al aan de slag met zogenaamde no-regret maatregelen ten behoeve van stikstofreductie en natuurherstel, te weten:

  • De vrijwillige opkoopregeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
    in Limburg. Deze regeling staat ook wel bekend als de opkoopregeling voor piekbelasters. Het doel van de regeling is het opnemen van de vrijgekomen depositieruimte in het SSRS (het stikstofregistratiesysteem) waarna het - met in achtneming van 30% afroming ten behoeve van natuurherstel - kan worden uitgegeven. In Limburg wordt de komende periode met 24 agrariërs die zich vrijwillig hebben gemeld, gesproken over deze regeling.
  • De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) wordt opengesteld per 9 augustus 2021. Met deze subsidieregeling krijgt de aanpak van het herstel van de natuurgebieden een impuls. Daarmee worden particulieren en terreinbeherende organisaties in staat gesteld daartoe aangewezen gronden om te vormen naar natuur, waardoor we invulling geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Natuurpact met het Rijk (2013). De Provincie Limburg stelt hiervoor in een eerste openstelling € 20 miljoen beschikbaar.
  • Specifieke Uitkering (SPUK) die het Rijk voor de stikstofaanpak extra ter beschikking stelt. Hierover volgt meer informatie na de zomer van 2021. De Provincie Limburg heeft in het kader van dit landelijke Programma Natuur voor de periode 2021-2023 een aanvraag gedaan ter waarde van 61,8 miljoen euro. Met dat geld nemen we samen met terreinbeheerders en waterschappen maatregelen om de milieucondities voor de zogenaamde gunstige staat van instandhouding van de habitats in onze N2000-gebieden te bevorderen en daarnaast een deel van de boscompensatie realiseren. Een aanvullende claim voor de periode 2024 -2030 wordt in 2021 en 2022 voorbereid.

Meer weten over het stikstofprobleem? https://www.youtube.com/watch?v=0UZDeYyYE40

*Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)
De Wsn bevat onder andere de resultaatsverplichting voor het Rijk om stapsgewijs de stikstofbelasting op stikstofgevoelige habitattypes in de Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde te krijgen. De Wsn bevat ook de verplichting voor de Minister om een programma op te stellen, met bron- en eventuele natuurmaatregelen, om te zorgen voor legalisering van activiteiten waarvoor ten tijde van het Programma Aanpak Stikstof 2015–2021 (PAS) geen natuurvergunning nodig was. Effectieve bronmaatregelen zijn nodig om de doelen van het programma stikstofreductie en natuurverbetering te behalen.