Advies ontwikkeling Maastricht Aachen Airport aangeboden aan Gedeputeerde Staten

27 januari 2021

Het College van Gedeputeerde Staten heeft de heer Pieter Van Geel gevraagd om als onafhankelijk verkenner de Provincie Limburg van advies te voorzien over de provinciale vertaling van de nationale Luchtvaartnota voor MAA. De heer Van Geel heeft zijn advies op dinsdag 26 januari officieel aan Gedeputeerde Staten aangeboden.

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport):

Gedeputeerde Staten spreken richting de heer Van Geel veel dank en waardering uit voor de wijze waarop hij zijn gebalanceerde advies heeft opgesteld, met behulp van uitvoerig onderzoek en vertrouwenwekkende gesprekken met alle betrokkenen. De heer Van Geel geeft aan dat MAA toekomstige groei kan verdienen door hinder te beperken. De Provincie vindt dat MAA als basisvoorziening in staat moet blijven om te investeren in vergroening van de luchtvaart. Het advies geeft de juiste richting en ambitie voor de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit.

Advies

De centrale onderzoeksvraag voor de heer Van Geel was: hoe kan MAA ontwikkeld worden tot een toekomstbestendige en duurzame luchthaven, waarbij een gedegen afweging gemaakt wordt tussen economische belangen en leefbaarheid? In zijn aanpak heeft de heer Van Geel een zeer intensief traject doorlopen met omwonenden, maatschappelijke organisaties, experts, bedrijven, het luchthavenbedrijf zelf en de betrokken overheden. Daarbij is ook aanvullend onderzoek verricht naar de diverse hinderaspecten (geluidshinder, milieuaspecten, luchtkwaliteit, slaapverstoring en verkeersoverlast), de mogelijkheden voor verduurzaming, de economische betekenis en het innovatiepotentieel. Vanuit een aantal scenario’s waarin de hoekpunten van het speelveld zijn geschetst (onder andere openingstijden, vervoersaantallen, vliegbewegingen, ernstig gehinderden) is het advies opgesteld.

Vervolg

Het advies van de heer Van Geel – en ook andere rapporten en notities – zijn digitaal te raadplegen op de provinciale website: www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/luchtvaartnota-2020. 5 maart 2021 wordt het advies sonderend met Provinciale Staten besproken. De mededeling portefeuillehouder die naar Provinciale Staten is gestuurd vindt u hier https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/22525104-630d-4cbd-a4c5-21519f6229e7