Limburg investeert in kansen voor zij-instromers

12 februari 2021

De Provincie Limburg verleent circa 250.000 euro subsidie aan het project Sectorversnelling Energietransitie Gebouwde Omgeving' (SEGO). Met dit project worden in de periode van 1 januari 2021 tot 31 mei 2023 jaarlijks 50 zij-instromers duurzaam toegeleid tot technische beroepen in de Limburgse gebouwde omgeving.

Gedeputeerden Housmans en Van den Akker slaan de handen in elkaar om de regionale economie en ook de ontwikkeling van Limburgers een impuls te geven. “Leren doe je hele leven lang. Dat stimuleren we als Provincie graag omdat we zien dat de arbeidsmarkt verandert en er een tekort is aan goed personeel in sectoren als ICT en techniek’, aldus de gedeputeerden.

Met het oog op de toekomst

Vanuit de Provinciale Energie Strategie (PES) en Circulaire Economie worden innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt als belangrijke thema’s aangemerkt. Binnen de installatie- en bouwsector zijn goed opgeleide arbeidskrachten cruciaal voor de energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zowel in de installatietechniek als in de gebouwde omgeving worden in Limburg forse arbeidsmarkttekorten verwacht, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dit heeft deels te maken met de lopende vervangingsvraag (vergrijzing) en deels met de uitbreidingsvraag gerelateerd aan innovatievraagstukken. Bestaande publiek-private samenwerkingen, zoals het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek (CIVIL) en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving Limburg (GOL), geven deels al invulling aan het opleiden van de toekomstig benodigde vakkrachten.

Participeren in werk en leven

“Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als Provincie faciliteren wij daarom dit proces, ook vanuit de wens om meer leerwerkplekken te realiseren vanuit de Sociale Agenda. Kansen van mensen in het bedrijfsleven. Duurzame samenwerkingen zorgen niet alleen voor betere kansen van deelnemers op de arbeidsmarkt, maar hebben ook een positief effect op het eigen welzijn en dat van onze maatschappij. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers”, aldus Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid).

Voortuitkijken en investeren

“De rekrutering en opleiding van zij-instromers richting deze sectoren geven we als Gedeputeerde Staten met dit project een extra impuls. Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, krijgt leren en ontwikkelen extra aandacht. Door het coronavirus verdwijnt of verschuift werk. Daarom is het nog belangrijker om in sommige sectoren van beroep en branches te wisselen om zeker te zijn van werk. In de komende jaren zullen de transities alleen maar meer gaan vragen om passend personeel. Door de huidige crisis is het denkbaar dat er in bepaalde sectoren een toename zal zijn aan werklozen. Goede zij-instroom verdient daarom meer aandacht”, zegt gedeputeerde Joost van den Akker.

Samenwerken aan arbeidsontwikkeling

Kennis- en onderwijsinstellingen worden gestimuleerd om hun aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de regionale behoeften. Samen met de instellingen wordt onderzocht waar kansen rondom Circulaire Economie liggen door bestaande initiatieven met elkaar te delen en te verbinden.

Als kernpartners hebben Bouwmensen Limburg, IW Zuid-Oost (beide opleidingsbedrijven), Gilde opleidingen, VISTA college (beide onderwijsinstellingen) en het ontwikkelplatform Leo Loopbaan, leren en werken zich verbonden aan dit project. Het doel is om jaarlijks 50 zij-instromers duurzaam toe te leiden naar technische beroepen in de Limburgse gebouwde omgeving. De uitvoering van werving en selectie start in maart/april 2021.