Limburg zet in op kansen die Miljoenennota biedt

15 september 2020

“Nederland heeft in de Coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn”, aldus de koning in de Troonrede. Zijn oproep was om over de huidige crisis heen, de toekomst te blijven zien en te blijven werken aan het perspectief voor toekomstige generaties. In Limburg doen we dat nadrukkelijk. Onze provincie heeft de afgelopen maanden de veerkracht getoond die nodig is om niet alleen de crisis van het moment het hoofd te bieden, maar ook alweer de blik vooruit te werpen en onze duurzame toekomst vorm te geven. De vandaag gepresenteerde miljoenennota biedt volgens het College van Gedeputeerde Staten handvatten om samen met het Rijk te bouwen aan benodigde structurele versterking van onze regionale economie en samenleving. Dat is hard nodig omdat Limburg bovengemiddeld zwaar door de crisis wordt getroffen, met name in sectoren als cultuur en toerisme en in brede zin in het regionale MKB.

Het aangekondigde Nationale Groeifonds speelt een belangrijke rol in het herstel. Voor Limburg biedt dit fonds mogelijkheden om ons verdienvermogen duurzaam te verbeteren, maar ook om onze bijdrage aan de brede welvaart van Nederland nog verder te vergroten. Wij hebben al drie concrete projecten ingediend, die perfect aansluiten bij de ambities van het kabinet en de doelstellingen van het fonds: RegMed XB voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde, de Circular Hub voor verduurzaming van chemie en materialen vanuit Chemelot, en de Einstein Telescoop als kern van een nieuw onderzoeksinstituut. Deze projecten vormen de voorhoede van een reeks aan initiatieven die de komende tijd vanuit Limburg worden opgestart en die voor investeringen vanuit het Groeifonds zullen worden ingediend. Denk daarbij aan de aanleg van een buisleidingenbundel om grondstoffen, CO2 en op termijn ook waterstof te kunnen vervoeren van Rotterdam naar Limburg en het Duitse achterland. Daarnaast zetten we in op het versterken en toekomstbestendig maken van ons elektriciteitsnetwerk. Dat is cruciaal om de energietransitie voor iedereen in Limburg mogelijk te kunnen maken, de leveringszekerheid te garanderen en onze regionale economie te versterken.

De Provincie Limburg is positief over de extra middelen van 141 miljoen euro die het kabinet structureel beschikbaar stelt voor het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Helaas is daarbij slechts 15 miljoen euro eenmalig beschikbaar voor het verstevigen van de lokale aanpak van ondermijning. Het Rijk heeft in de voorbije jaren op talrijke gebieden steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij lagere overheden belegd, veelal zonder daarbij de benodigde financiële middelen (geheel) over te dragen. Positief is nu dat het kabinet bijna 800 miljoen euro beschikbaar maakt voor gemeenten om te investeren in voorzieningen als buurthuizen, sociale werkvoorziening en lokale culturele initiatieven. Verder is de Provincie blij met het verlagen van de verhuurderheffing met 138 miljoen per jaar, zodat woningcorporaties kunnen investeren in verduurzaming en passende woonoplossingen voor jong en oud. Het College van Gedeputeerde Staten hoopt echter dat het kabinet meer doet aan het daadwerkelijk versterken van de publieke instellingen en taken in de regio. Te meer omdat we zien dat de financiële positie van Limburgse gemeenten, van groot tot klein, sterk onder druk staat. Dat raakt de kwaliteit van leven in de regio, van zorg tot cultuur en van leefbaarheid tot veiligheid.

De Coronacrisis heeft ons geleerd dat regionaal maatwerk cruciaal is om niet alleen de acute crisis te bezweren, maar ook nieuwe perspectieven te creëren. Daar willen we als Provincie Limburg, samen met andere overheden en in brede zin met maatschappelijke partners, verder invulling aan geven. Zo komen we samen sterker uit de crisis.