Provincie Limburg zoekt voorzitter en leden voor de Provinciale Referendumcommissie

20 november 2020

Referendumcommissie

De Provincie Limburg heeft op 25 september 2020 de Referendumverordening Provincie Limburg 2020 vastgesteld welke op 9 oktober 2020 is gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Met deze verordening wordt een correctief bindend referendum in Limburg mogelijk gemaakt binnen de contouren van de Grondwet en Provinciewet.

De referendumcommissie is belast met de uitvoering van het besluit tot het houden van een referendum. De referendumcommissie regelt coördinatie en kan andere bestuursorganen, instanties of personen inschakelen.

De referendumcommissie (inclusief voorzitter) bestaat uit 5 leden. De leden en de voorzitter worden benoemd door het Presidium voor een periode van vier jaar. Aftredende leden en of de voorzitter kunnen worden herbenoemd voor maximaal 2 periodes.

Voor de referendumcommissie van de Provincie Limburg zijn we op zoek naar een voorzitter en vier leden:

Taken van de referendumcommissie

De referendumcommissie is belast met de uitvoering van het besluit tot het houden van een referendum. De referendumcommissie regelt coördinatie en kan andere bestuursorganen, instanties of personen inschakelen. In de Referendumverordening Provincie Limburg 2020 zijn de taken als volgt beschreven:

1. De referendumcommissie heeft de bevoegdheid te beslissen over:

 • de vraag of sprake is van een besluit dat voldoet aan het bepaalde in artikel 2 en 3 van de referendumverordening;
 • het houden van een referendum, waaronder het bepalen van de geldigheid van het inleidend en het definitief verzoek. Deze bevoegdheid laat onverlet dat Provinciale Staten in voorkomend geval met toepassing van artikel 7, eerste lid van deze verordening kunnen besluiten om geen referendum te houden.

2. De referendumcommissie heeft tot taak

a. Provinciale Staten te adviseren over:

 • stemprocedure en de datum van het te houden referendum;
 • de stembiljetten;
 • de verstrekking van het budget ten behoeve van het referendum;

b. toezicht te houden op:

 • de uitvoering van deze verordening;
 • het objectieve of neutrale karakter van de door de provincie te verstrekken voorlichting over het referendum;

c. klachten te behandelen in het kader van de toezichttaak, genoemd onder d van dit artikel;

d. binnen 6 maanden na de dag waarop het referendum wordt gehouden dan wel binnen 6 maanden nadat duidelijk is dat er geen referendum plaatsvindt, een evaluatie uit te brengen over het referendumproces.

3. De referendumcommissie kan op eigen initiatief advies uitbrengen over aanpassingen van deze verordening, over de bij referenda en referendumverzoeken te volgen procedure en over alle overige zaken die het referendum betreffen en die zij van belang acht.

4. De referendumcommissie vergadert in het openbaar.

5. De adviezen en besluiten van de referendumcommissie zijn openbaar.

6. De werkwijze van de referendumcommissie, daaronder begrepen de wijze waarop Provinciale Staten inzage hebben in de stukken waaromtrent door de referendumcommissie geheimhouding is opgelegd, wordt nader uitgewerkt in een separaat door Provinciale Staten vast te stellen reglement. In dat reglement regelen Provinciale Staten tevens de verantwoording door de referendumcommissie aan Provinciale Staten.

De voorzitter van de referendumcommissie voldoet aan het volgende profiel:

 • ervaring in politieke, bestuursrechtelijke en staatsrechtelijke vraagstukken, met bij voorkeur een academische functie die daarmee correspondeert;
 • ervaring in het voorzitten van commissies en vergaderingen met een goed oog en oor voor ieders inbreng om vervolgens resultaatgericht besluiten te nemen c.q. afspraken te maken;
 • het onderhouden van een onafhankelijke en professionele relatie met het Presidium van Provinciale Staten;
 • gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het openbaar bestuur;
 • kennis van en gevoel voor bestuurlijke processen, in het bijzonder binnen provinciaal bestuur;
 • achtergrond gewenst op sociologisch, politiek/bestuurskundig/staatsrechtelijk gebied, het kiesrecht of op het gebied van communicatie;
 • in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen;
 • onafhankelijke instelling;
 • aantoonbare interesse in en kennis van burgerparticipatie en communicatie;
 • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

De leden van de referendumcommissie voldoen aan het volgende profiel:

 • gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het openbaar bestuur;
 • kennis van en gevoel voor bestuurlijke processen, in het bijzonder binnen provinciaal bestuur;
 • achtergrond gewenst op sociologisch, politiek/bestuurskundig/staatsrechtelijk gebied, het kiesrecht of op het gebied van communicatie;
 • in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen;
 • onafhankelijke instelling;
 • aantoonbare interesse in en kennis van burgerparticipatie en communicatie;
 • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

Vergoeding

De leden van de referendumcommissie ontvangen een vergoeding zoals vastgelegd in de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Limburg inclusief eventuele reis- en verblijfskosten.

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op met de heer A. Pregled, Griffier Provincie Limburg, telefoonnummer 06 152 250 89.

Interesse

Wij zien jouw interesse in de positie van lid van de Referendumcommissie graag vóór
5 december 2020 tegemoet.
Je kunt deze mailen: solliciteren@prvlimburg.nl

Voor de voorzitter onder vermelding van vacaturenr. 2020Griffie02 en voor de leden onder vermelding van vacaturenr. 2020Griffie03.

Gesprekken met geïnteresseerden vinden plaats in week 51.