Limburgse Woonmonitor 2020 schetst positief beeld

12 november 2020

De Limburgse Woonmonitor 2020 is gereed. In deze jaarlijkse rapportage staat een schat aan gegevens over vraag en aanbod en ontwikkelingen op de Limburgse woningmarkt in 2019. De Woonmonitor is opgesteld door de Provincie Limburg met inbreng van de Limburgse gemeenten.

De woningvoorraad moet goed aansluiten op de huidige en toekomstige behoefte. Het uitgangspunt is: de juiste woning, op het juiste moment op de juiste plek. De feiten en cijfers in de Woonmonitor zijn nodig om de vinger aan de pols te houden. Daartoe is een aantal nauwkeurige instrumenten beschikbaar, waaronder deze Limburgse Woonmonitor. Helder is, zo blijkt in de Woonmonitor 2020, dat in Limburg met name sprake is van een kwalitatieve woonopgave. Het blijft daarom zaak om plannen die voorzien in een urgente behoefte (voor senioren, starters, internationale werknemers, spoedzoekers, in de sociale en middeldure huur) met voorrang te realiseren en de bestaande woningvoorraad op een toekomst- en levensloopbestendige manier te transformeren.

Gedeputeerde Andy Dritty (Wonen, Ruimte): “Bescherming, geborgenheid, een plek om jezelf te kunnen zijn. Een huis is meer dan een dak boven het hoofd. Het is een fundamentele pijler onder een gezond en gelukkig leven. Een thuis. Daar heeft iedereen in onze regio recht op en dat is dan ook waar wij ons als Provincie Limburg hard voor maken.”

Hoofdpunten Woonmonitor 2020

Kwantitatieve en kwalitatieve woonopgave
Op basis van de huishoudensprognoses wordt uitgaan van een extra woningbehoefte van 10.000-12.000 woningen in de komende 7 tot 11 jaar tijd, waarna een daling van de woningbehoefte verwacht wordt. Aanvullend hierop zijn 3.000 extra reguliere woningen nodig voor de (long-stay) internationale werknemers. Getalsmatig liggen voor deze woningbehoeften meer dan genoeg plannen klaar. Maar kwalitatief liggen niet overal de juiste plannen op de plank.

Er zijn tot circa 2030 45.000 woningen nodig voor specifieke doelen en doelgroepen, zoals woonconcepten voor ouderen en speciale doelgroepen, middeldure huur en sociale huur. Ook is er behoefte aan verschillende soorten tijdelijke huisvesting. Dat betekent niet dat er zomaar 45.000 woningen gebouwd moeten worden. Toekomst- en levensloopbestendig maken van bestaande woningen ligt meer voor de hand.

Woningvoorraadontwikkeling
De woningvoorraad in Limburg is in 2019 netto toegenomen met ruim 2.600 woningen (+0,5%). Hiermee loopt de woningvoorraadontwikkeling kwantitatief in de pas met de toename van het aantal huishoudens (dat ook met 2.600 steeg). Kwalitatief sluit de woningvoorraad nog niet aan op de behoefte, zoals blijkt uit de analyse van de kwalitatieve opgave.
Van de ruim 3.300 in 2019 gerealiseerde woningen, zijn bijna 300 nieuwe koopwoningen geschikt voor starters en ruim 600 woningen geschikt voor senioren (of ouderenzorg). In het betaalbare segment zijn 1.000 sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen gerealiseerd en tevens zijn 70 tijdelijke woningen gerealiseerd.


De Woonmonitor 2020

Dataportaal Wonen

Naast de Woonmonitor, die jaarlijks verschijnt, wordt de woningmarkt ook bijgehouden via het zogeheten Dataportaal Wonen. Dat portaal is te vinden via Dataportaal-viewer. Ook gemeenten leveren hieraan een bijdrage.