Voorjaarsnota 2020 Provincie Limburg in teken van corona

13 mei 2020

'Rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg!'

De Provincie Limburg heeft de afgelopen maanden diverse directe maatregelen getroffen in het kader van de Coronacrisis. Waar mogelijk, is met de Voorjaarsnota 2020 binnen de beleidsprogramma’s extra ruimte gemaakt voor het beperken van schade en het ondersteunen bij herstel. Tegelijk wordt met de Voorjaarsnota 2020 ook vastgesteld dat de vrije begrotingsruimte volledig is benut. Bij het aanjagen van herstel wordt daarom nog scherper gekeken naar mogelijkheden om in te spelen op nationale en Europese maatregelen en programma’s. Provinciale Staten voeren 26 juni 2020 het debat over de voorjaarsnota.

De Voorjaarsnota 2020 staat in het teken van twee dominante politieke ontwikkelingen. Ten eerste staat deze Voorjaarsnota onherroepelijk in het teken van de uitzonderlijke actualiteit, urgente opgaven die spelen en de maatregelen tegen de gevolgen van het Coronavirus. Ten tweede is de Voorjaarsnota 2020 de eerste voorjaarsnota waarin een samenhangend beeld wordt bepaald van de beleidsmatige voortgang sinds de vaststelling van het collegeprogramma 2019- 2023 ‘Vernieuwend Verbinden’ en de Programmabegroting 2020.

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de begroting voor het komende jaar. De Voorjaarsnota staat deze keer onherroepelijk in het teken van de uitzonderlijke actualiteit, de coronacrisis, zo laat het Limburgse college van Gedeputeerde Staten weten. Met de Voorjaarsnota 2020 neemt de Provincie Limburg volgende stappen om, binnen de provinciale rol en met de uitgezette koers van het collegeprogramma, te komen tot ‘versterkte slagkracht’ binnen de beleidsprogramma’s.

De financiële spelregels veranderen niet, stelt het College van Gedeputeerde Staten. Limburg volgt de rijksoverheid in het omvangrijke steun- en maatregelenpakket in de coronacrisis. Maar versnelde ‘eigen’ provinciale investeringen kunnen wel zorgen voor extra slagkracht.

Versterkte slagkracht:
• Er zal 100 tot 260 miljoen euro versneld geïnvesteerd worden in infrastructuur, openbaar vervoer, fietsplannen en slimme mobiliteit. Hiermee krijgen verschillende sectoren een duwtje in de rug, waaronder de bouw en de toeleveranciers. Een voorbeeld is het doorzetten van infrastructurele maatregelen rond VDL Nedcar.
• Ook grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen, met name de diverse Europese subsidieprogramma’s voor Covid-19-projecten. 7 miljoen euro wordt vrijgemaakt om effectiever in te spelen op lopende en aanstaande Europese programma’s en ondernemers stimuleren om in te schrijven op projecten. Zo wordt de financiële drempel voor deelname aan grensoverschrijdende projecten verlaagd.
• De Provincie Limburg wil een extra impuls geven aan projecten op het gebied van zonne-en windenergie, met financiële steun van de Europese Investeringsbank (EIB), het Europees Investeringsfonds (EIF), InvestNL en de nationale Nederlandse Investeringsbank. Samen met deze partijen zal de Provincie een fonds van 268 miljoen euro vullen om projecten te realiseren.
• De bestaande provinciale fondsen zoals het MKB-Leningenfonds worden ingezet om steun te bieden, aanvullend op alle Rijksmaatregelen.
• De Limburgse agrosector zal gestimuleerd worden om in te spelen op nieuwe kansen om haar toonaangevende positie uit te bouwen en de exportpositie te borgen.
• Limburg zet in op innovatiekracht en herstel van de van de toeristische en recreatieve sector. Bedoeling is om samen met de toeristische partners een Limburgse wervingscampagne op touw te zetten, ook gericht op België en Duitsland. Hiervoor is 2 miljoen euro beschikbaar die versneld wordt ingezet.
• Het tijdens de coronacrisis opgestarte bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Limburg met UWV, LWV, MKB Limburg, LLTB en FNV zal een structureel karakter krijgen. Speerpunten zijn het behoud van werkgelegenheid, speciale aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving, extra (bij)scholing en stageplekken.
• Het programma Kwaliteit Limburgse Centra en het woonprogramma zullen waar mogelijk versneld worden in samenspraak met partners, waaronder gemeenten.
• De Provincie is voornemens om bij twee landelijke fondsen (Kansfonds en Oranjefonds) 600.000 euro via een ‘fonds op naam’ in te zetten en zal zich inzetten voor ondersteuning van de gemeenschapsaccommodaties in Limburg.
• In samenspraak met Limburgse culturele instellingen en partnergemeenten wordt gewerkt aan een Limburgs voorstel en medefinanciering om in te spelen op de verschillende landelijke maatregelenpakketten.


De Provincie Limburg levert met deze Voorjaarsnota een scherp financieel beeld. ‘De begrotingsruimte is beperkt. We hebben de laatste jaren op veel terreinen fors geïnvesteerd in structuurversterking van onze samenleving. Dat blijven we doen, maar we moeten ook financieel gezond blijven.’