Uitbreiding online platform Maastricht Aachen Airport

29 mei 2020

Om de dialoog te verbreden en te versterken in en om Maastricht Aachen Airport start de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht een online platform. Na de succesvolle testfase met ongeveer 100 leden wordt dit aantal nu uitgebreid naar 1500 deelnemers. Het online platform is een besloten digitale omgeving. Inwoners van Zuid-Limburg, die wonen binnen de geluidscontour of de aan – en uitvliegroutes van de luchthaven, kunnen hier meepraten en -denken over de toekomst van Maastricht Aachen Airport door te reageren op stellingen, thema’s of berichten én op elkaar.

Platform

Het platform levert een dialoog op tussen de belanghebbenden van de luchthaven onderling over thema’s die spelen rondom Maastricht Aachen Airport. De informatie die hieruit voortkomt neemt de CRO mee in het afwegen welke maatregelen om de hinder verder te beperken zinvol zijn en hoe deze het beste tot uitvoering gebracht kunnen worden. Tijdens de testfase zijn er bijvoorbeeld aan deelnemers stellingen en keuzes voorgelegd voor mogelijkheden voor geluidbeperkende maatregelen. Inwoners van Zuid-Limburg die wonen in het gebied dat ligt in de invloedssfeer van de luchthaven (dat wil zeggen die gebieden waar geluidscontouren zijn vastgelegd of waar de routes liggen waarover vliegtuigen van en naar de luchthaven vliegen, zie ook bijgaand kaartje) komen in aanmerking om aan het platform deel te nemen. De deelnemers worden at random geselecteerd en ontvangen een brief met instructies voor deelname.


Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als knooppunt voor luchtvracht en reizigers. Daarbij moeten ook de aspecten van een goede leefomgeving worden betrokken, waarbij naast geldende wet- en regelgeving ook de mening van belanghebbenden en omwonenden van belang is.


CRO

Om een juiste balans te vinden tussen de belangen van alle partijen die aan de luchthaven verbonden zijn, is in 2014 de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht opgericht. De CRO heeft besloten om de communicatie te verbreden en te verbeteren door een online platform in te richten voor omwonenden en belanghebbenden van de luchthaven. De CRO is een overlegorgaan waar omwonenden en belanghebbenden, bestuurders van de gemeenten Beek, Maastricht en Meerssen, de directie van MAA, Provincie Limburg en ondernemers op de luchthaven overleggen over de verdere ontwikkeling van MAA. Meer informatie over de CRO treft u aan op de website cromaastricht.nl