Eerste bouwstenen Provinciale Energiestrategie

6 maart 2020

De Provincie Limburg wil haar rol pakken in de nationale ambitie rondom de klimaat- en energietransitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daartoe werkt de Provincie aan een Provinciale Energiestrategie (PES). Een eerste blauwdruk voor de strategie met daarin de uitgangspunten en een overzicht van de volgende bouwstenen is inmiddels gereed en is vandaag naar Provinciale Staten gestuurd.

Uitgangspunten en marsroute

In de eerste versie van de PES staan nog geen concrete voorstellen over de bijdragen van de Provincie Limburg aan de energietransitie. ‘In het collegeprogramma Vernieuwend Verbinden hebben we de Provinciale Energiestrategie aangekondigd’, aldus gedeputeerde Carla Brugman, portefeuillehouder Energie. ‘Uiteraard is het onze taak om de overstap naar duurzame energiebronnen uit zon, wind en water te stimuleren. Het begint echter met het formuleren van uitgangspunten en een marsroute. Deze is nu gereed.’ Vóór einde van het jaar presenteren we, na input van Provinciale Staten en overleg met andere partijen, een meer definitieve versie met concrete beleidspunten.’

Limburgse uitdagingen

In de eerste PES formuleert de provincie vooral uitgangspunten. Plannen en initiatieven worden ondersteund als ze haalbaar en betaalbaar zijn, ze moeten een breed draagvlak hebben en passen binnen de wettelijke kaders. Ook wordt uitdrukkelijk gekeken naar specifiek Limburgse uitdagingen en kansen. Als voorbeelden worden de verduurzaming van bedrijventerrein Chemelot in Geleen en de glastuinbouw in Venlo genoemd.
Aan Provinciale Staten wordt 3 miljoen euro gevraagd om het proces te sturen en in kaart te brengen welke initiatieven er zijn en ondersteund kunnen worden. In de voorliggende notitie wordt daarom veel aandacht besteed aan de manier waarop projecten worden geselecteerd voor subsidie of ondersteuning. Ook wordt gekeken naar initiatieven van gemeenten op het gebied van energiebesparing en de aanleg van bijvoorbeeld zonneparken.

Samenwerking

In de regeerperiode van het huidige college, tot medio 2023, is 20 miljoen euro gereserveerd. Dit wordt duidelijk in een tweede versie van PES die eind 2020 wordt vastgesteld en in een derde versie die in 2022 gereed moet zijn. Dan wordt onder meer concreet ingegaan op de onderdelen circulaire economie en warmtevisie. ‘Energietransitie kent geen statische agenda’, aldus Carla Brugman. ‘We stellen ons adaptief op, kijken wat haalbaar is en wat de andere overheden doen. Energietransitie vereist diepgaande samenwerking en afstemming.’
De PES-notitie wordt besproken in de vergadering van de commissie Mobiliteit & Duurzaamheid komende vrijdag 13 maart.