Provincie kiest voor uitbreiding VDL Nedcar

1 juli 2020

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag 30 juni 2020 een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld om de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar in Born te faciliteren. Via het PIP-traject kan een randweg naar de fabriek snel aangelegd worden, een voorwaarde voor de autobouwer om uit te breiden en nieuwe klanten aan te trekken. De Provincie kiest daarbij voor een ‘sobere en doelmatige’ randweg die aansluit op het in het Sterrebos uit te breiden complex. Van 2 juli 2020 tot en met 12 augustus 2020 kunnen zienswijzen op het ontwerp pip, de ontwerp vergunningen en het ontwerp besluit hogere grenswaarde geluid worden ingediend.

Uitbreidingsmogelijkheden zijn van cruciaal belang voor de toekomst van VDL Nedcar, zeggen gedeputeerden Joost van den Akker en Hubert Mackus in een toelichting. “Het bedrijf wil naast BMW meerdere klanten kunnen bedienen en heeft daarvoor ruimte nodig. VDL Nedcar is van groot belang voor de versterking van de Limburgse economie. Dit betekent immers behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid en versterking van de positie van de maakindustrie in Zuid-Nederland. Juist nu is het van belang om de automotive-sector in Limburg vanuit het lange termijn perspectief te blijven beschouwen.”

Bij de vaststelling van het ontwerp-PIP zijn beleidsmatige afwegingen en keuzes gemaakt. In het kader van de ´versnellingsambitie Mobiliteitsprojecten´ wordt de voorwaarde dat VDL Nedcar een tweede contract moet hebben getekend voordat met de aanleg van de randweg begonnen wordt, losgelaten. Het versneld aanleggen van de weg biedt voor VDL Nedcar namelijk gunstigere voorwaarden voor het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers. Het naar voren halen van de Randweg past ook binnen de versnellingsambitie die de Provincie Limburg eerder heeft vastgesteld. Door anticyclisch te investeren wordt bijgedragen aan het stimuleren van de bouwsector voor het herstel van de Limburgse economie. De voorwaarde dat VDL Nedcar een tweede opdrachtgever moet hebben voordat met de uitbreiding van de fabriek in het Sterrebos begonnen kan worden, wordt eveneens losgelaten. Daartegenover staat dat 30 hectare natuur in de omgeving wordt gecompenseerd. Voor 66 woningen wordt een hogere grenswaarde geluid vastgelegd op grond van de Wet geluidhinder. In de projectbegroting is een budget opgenomen voor geluidwerende maatregelen aan deze woningen. De Provincie Limburg is zich bewust dat de hierboven genoemde keuzes effecten hebben op het woon- en leefklimaat van de omwonenden. Daarom spannen wij ons – gezamenlijk met de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen – binnen de bestaande (financiële) kaders in voor passende bovenwettelijke compensatie.

De totale aanleg van de weg is geraamd op 62 miljoen euro. Om de meerkosten die geraamd zijn op 22 miljoen te dekken, is de Provincie samen met VDL Nedcar in onderhandeling met het Rijk. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft woensdagmiddag bij VDL Nedcar bekendgemaakt 2,5 miljoen euro extra uit te trekken voor de uitbreidingsplannen. Provinciale Staten nemen in december een besluit over het ontwerp-PIP.

Voor omwonenden wordt op 8 juli een webinar georganiseerd met meer informatie over het ontwerp-PIP en de laatste ontwikkelingen rondom de uitbreiding van VDL Nedcar. Het webinar is tussen 19.00 uur en 21.00 uur te volgen via www.gowvdlnedcar.nl. Aanmelden is niet nodig.