Eerste meander gegraven Loobeek in Venray

Gepubliceerd op 2 juli 2020 (om 17:00)

Op 2 juli hebben gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg, wethouder van der Putten en Waterschap-bestuurder Arnold Jansen de ‘eerste’ meander van de nieuwe Loobeek gegraven om de start van de herinrichting van de Loobeek te markeren. De Loobeek wordt over een lengte van ongeveer 6 kilometer natuurlijk slingerend aangelegd, waarbij rekening wordt gehouden met het aangrenzende grondgebruik en het voorkomen van wateroverlast en op plaatsen wordt in het beekdal nieuwe natuur ingericht. Dit herinrichtingstraject ligt in de gemeente Venray, tussen de Merseloseweg en de Spurkt tot aan de grens met de provincie Noord Brabant (Smakt – Holthees). Eerder is het gedeelte van de Loobeek bij de Haag al ingericht.

Klimaatrobuust beekdal

Door intensivering van het landschap, de uitbreiding van woonkernen en de toegenomen infrastructuur, is ook de diversiteit aan natuurwaarden sterk achteruitgegaan. Arnold Jansen, bestuurder Waterschap Limburg: “In het projectgebied wordt de beek deels in natuurlijke staat teruggebracht, zodat ze weer kan meanderen (kronkelen) en méér water kan vasthouden in delen van het beekdal.” Deze nieuwe meanderende Loobeek wordt omringd door nieuwe en bestaande natuur in de vorm van bos of natuurgraslanden in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Om het water goed op peil te houden, worden er vijf stuwen verwijderd en acht drempels gerealiseerd. De drempels komen ter hoogte van de Overloonseweg vanwege het waterpeilbehoud en zijn voor vissen passeerbaar. Nabij de A73 wordt één vispassage aangelegd, zodat de stuw daar behouden kan blijven. “Zeker in deze tijden van klimaatverandering en de recente droogte, zijn dit soort projecten enorm belangrijk. Het draagt bij aan het herstel van onze prachtige, maar kwetsbare natuur, waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan”, aldus wethouder Martijn van der Putten van de gemeente Venray.


Carla Brugman voegt toe: “De Loobeek is het eerste project met een integrale gebiedsuitwerking, nodig om alle gebruikers ook in de toekomst duidelijkheid en zekerheid te verschaffen en het gebied voor bewoners en recreanten aantrekkelijk te houden. Maar ook nodig omdat eenzelfde resultaat zonder intensieve samenwerking tussen de partijen niet zou kunnen worden behaald. Door de samenwerkende partijen zijn de doelstellingen in een Inrichtingsplan opgenomen, vervolgens voorzien van financiële middelen en is het werk gestart."

Door ruilverkaveling zijn verbeteringen aangebracht om de functies te scheiden die elkaar anders in de weg zitten. Dit betreft vooral natuurfuncties en de landbouw, zeker als deze een ander grondwaterpeil verlangen. De inzet van agrarische natuurbeheer op natte of schrale gronden is daarbij een vorm van dubbel doelbereik. De integrale aanpak komt ook het behalen van de doelstellingen voor klimaatverandering en realisatie van kwetsbare natuur ten goede.


Moeraszone Smakterveld

Ter hoogte van de Spurkt – Smakterveld wordt een moeraszone aangelegd, waardoor de ijzerrijke kwelstromen vanuit de Overloonse duinen worden beschermd. Ter verbetering van de waterkwaliteit worden er groene buffers gerealiseerd. De intensieve landbouwpercelen langs de beek worden afgewaardeerd tot natuurpercelen ten behoeve van agrarisch natuurbeheer door lokale agrariërs. In het Loobeekdal worden de waardevolle natuurgebieden van ‘de Haag’ en het ‘Smakterveld’ met elkaar verbonden.


Spreekuur

Tot aan de bouwvakantie is er wekelijks een inloopspreekuur op de woensdagen van 9.00 – 12.00 uur. Het gaat concreet nog om de volgende data: 8 juli en 15 juli 2020. Omwonenden en inwoners kunnen hier terecht met hun vragen. De toezichthouder van Viforis is in de directiekeet aanwezig om vragen van omwonenden te beantwoorden of om meer uitleg te geven over het project. De directiekeet van aannemer Van Beers Hoogeloon bevindt zich aan de Spurkt 5, 5804 AR in Venray.

Herinrichting Loobeek is een project uitgevoerd door het Waterschap Limburg in samenwerking met de Provincie Limburg, de gemeente Venray, de LLTB en Staatsbosbeheer.