Provincie steunt woningbouwontwikkelingen Horst-West

8 december 2020

De Provincie Limburg draagt 1.000.000,- euro bij aan de ontwikkelingen in Horst-West in de gemeente Horst aan de Maas. Dinsdag 8 december tekenden gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Roy Bouten daarvoor de gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst op basis van het KLC en de Regionale Investeringsagenda Noord-Limburg. De financiële bijdrage van de Provincie maakt het mogelijk invulling te geven aan een aantal herontwikkelingslocaties in Horst-Centrum, die bijdragen aan de doorontwikkeling van de vitale wijk(en) in Horst-West.

Wethouder Roy Bouten: “We voegen nu sociale huur toe, waar we deze graag ook zien als gemeente, maar wat we zonder de steun van de Provincie niet zouden kunnen betalen. Zo worden de uitdagingen waar we voor staan verdeeld over de gehele gemeente. Door variatie van diverse mensen in alle wijken en dorpen blijft samenredzaamheid ook in de toekomst gegarandeerd.”

Extra sociale huur

De gemeente Horst aan de Maas wil ten minste 100 sociale huurwoningen toevoegen op diverse plaatsen in de gehele gemeente. Daarnaast voegt Horst aan de Maas de komende jaren tot 50 extra huurwoningen toe in het centrum van Horst. Deze woningen dienen als vervanging voor woningen die in de toekomst worden weggehaald uit de wijken in Horst-West. De huurwoningen komen voornamelijk op herontwikkelingslocaties in Horst-Centrum, zoals in de Bemmelstraat. Dit sluit mooi aan op de centrumontwikkelingen, waarin de nadruk ligt op het terugdringen van leegstand. Met deze plannen wordt leegstand voorkomen, komt er meer levendigheid in het centrum, en wordt een impuls aan sociale woningbouw gegeven.

Volgens gedeputeerde Dritty sluiten deze plannen, en specifiek de plannen voor Horst-west en vervangende nieuwbouw in Horst-centrum goed aan bij het kader Kwaliteit Limburgse Centra: “De gemeente realiseert extra woningen op moeilijk te ontwikkelen locaties. Daarmee ontstaat er meer levendigheid en diversiteit in het centrum en wordt leegstand teruggedrongen. Tevens worden de randvoorwaarden gecreëerd om in de genoemde wijken in Horst-West een kwaliteitsverbetering door te voeren. Met deze plannen worden de juiste doelgroepen geholpen en neemt de kwaliteit van de leefomgeving straks toe.”

Horst-West

De plannen voor Horst-West zijn gericht op de woningmarkt en doorontwikkeling van de vitale wijk(en), Mussenbuurt, in de Riet en de Norbertuswijk. Dat gebeurt onder andere door het bevorderen van doorstroming en het beschikbaar maken van woningen voor diverse doelgroepen, waaronder senioren en starters. Er wordt nu eerst buiten de drie wijken (sociale) woningbouw toegevoegd, waardoor er ruimte ontstaat om ook in de wijken zelf fysiek in te grijpen. Hiermee geeft de gemeente Horst aan de Maas gehoor aan een behoefte vanuit de wijken in Horst-West.


Gedeputeerd Andy Dritty en wethouder Roy Bouten