Provinciale impuls voor kernen gemeente Maastricht

9 december 2020

Op woensdag 9 december 2020 hebben Andy Dritty, gedeputeerde Provincie Limburg en Gert-Jan Krabbendam, wethouder gemeente Maastricht hun handtekening gezet onder een gezamenlijke Samenwerkingsagenda. Met de provinciale bijdrage wordt een totale investering van ruim 16 miljoen euro mogelijk in de wijken Caberg Zuidoost, Wyckerpoort (Kolonel Millerstraat bij de Groene Loper) en De Heeg.

Het is alweer de negende Samenwerkingsagenda die de Provincie Limburg sluit op basis van het eind 2019 door Provinciale Staten vastgestelde Kader Kwaliteit Limburgse Centra. Met het kader KLC wil de Provincie bijdragen aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan verbetering van de woon- en leefomgeving.

Wethouder Krabbendam: “Trots ben ik dat we samen met de Provincie en de marktpartijen kunnen investeren in een leefbare en veilige woon- en leefomgeving van onze inwoners. Met de provinciale bijdrage van € 620.000 kunnen we zorgen voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte in Caberg Zuidoost en in De Heeg. Tevens kunnen we hiermee voorzien in een uitbreiding van (sociale) woningbouw waaraan een grote behoefte is”.

“Voor de Provincie is het van groot belang dat er beweging komt in de woningmarkt. De door Maastricht aangedragen projecten voorzien gezamenlijk in de realisatie van minimaal 172 woningen voor een verscheidenheid aan doelgroepen. De projecten zorgen niet alleen voor doorstroming op de woningmarkt, maar dragen ook bij aan de bevordering van de leefbaarheid in de kernen. Mooi om te zien is dat de woningen ook verduurzaamd worden, Zo snijdt het mes aan meerdere kanten”, aldus gedeputeerde Dritty.

Caberg Zuidoost

De transformatie van Caberg Zuidoost is gericht op het toekomstbestendig maken van de voormalige ‘Pisbakkenbuurt’. Aanwezige sociale problemen worden aangepakt door het anders inrichten van het gebied en de afstemming van vraag en aanbod. Om in te spelen op doelgroepen alleenstaande senioren en starters, worden 110 grote eengezinswoningen gesloopt en 50 gestapelde woningen teruggebouwd. Om differentiatie in doelgroepen en inkomens de wijk in te brengen is een deel aangewezen voor de verkoop van 35 kavels. De kern van het project bestaat uit een centrale groene buitenruimte.

Wittevrouwenveld en Wyckerpoort

Door de ondertunneling van de A2 zijn de wijken Wittevrouwenveld en Wyckerpoort met elkaar verbonden. Omdat sociale woningen hier sterk vertegenwoordigd zijn en vergelijkbare sociale problematieken als in Caberg Zuidoost zich voor doen, wordt met name ingezet op woningdifferentiatie en vervlechting van de wijken. Ook hier wordt dit gecombineerd met bestaande programma’s en maatregelen op het gebied van sociale agenda, veiligheid en gezondheid. Hiertoe worden in het project Kolonel Millerstraat in fysieke zin 41 sociale huurappartementen en 21 grondgebonden plus 25 tot 40 appartementen in de vrije sector (huur of koop) gerealiseerd, waarbij de duurzaamheid wordt verbeterd.

De Heeg

In de wijk De Heeg wordt samen met diverse partijen gewerkt om het centrum een kwaliteitsimpuls te geven. Met een integrale aanpak (samen met de buurt), waarbij onderdelen elk hun eigen dynamiek en planning kennen, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van het winkelcentrum door de eigenaar en de toekomst van de sporthal. Hierbij wordt nu gestart (in fase 1) met de aanpak van de openbare ruimte, zodat latere ontwikkelingen (fase 2) rondom onder andere winkelcentrum en sportvoorziening in een aantrekkelijk woonomgeving (groen en verbindend) kunnen plaatsvinden.
De insteek van fase 1 is om de verbinding van het centrum (Roserije) met het nabije nieuw aangelegde Integraal Kindcentrum (IKC) te verbeteren en te vergroenen. Hiermee maken we het gebied aantrekkelijker en veiliger voor voetgangers en fietsers. De maatregelen zorgen onder andere voor een afname van de verkeersdruk in het centrum en het verbeteren van de bereikbaarheid en de uitstraling.