Limburg kan aan de slag met verduurzaming maatschappelijk vastgoed

8 december 2020

Op 1 december 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een positief besluit genomen en aan Limburg een bedrag van € 1.999.842,00 toegekend voor het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Dit draagt bij aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Het programma is bedoeld om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te ontzorgen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Denk daarbij aan gemeenten, schoolbesturen, zorgaanbieders, sportverenigingen, culturele instellingen en gemeenschapshuizen. Zij kunnen vanaf 1 januari 2021* aan de slag met het verduurzamen van hun gebouwen.

Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners (peildatum 1-10-2020) kunnen worden ontzorgd bij het verduurzamen van hun eigen gemeentelijk vastgoed. Daarnaast kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren (zoals schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs, zorginstellingen, culturele ANBI’s, sportbedrijven en dorps- en buurthuizen die eigenaar zijn van het maatschappelijk vastgoed ontzorgd worden bij het verduurzamen van hun vastgoed, ongeacht of het vastgoed in een grote of kleine gemeente ligt.

Maatwerk

Gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg (Energie): “Voor deze eigenaren is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging, omdat het hen vaak ontbreekt aan kennis en mensen. Via het ontzorgingsprogramma kunnen zij gebruik maken van de kennis en capaciteit van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen. Op deze manier krijgen ook de kleinere vastgoedeigenaren, die vaak weinig of geen kennis en mensen in huis hebben, de mogelijkheid om hun gebouwen te verduurzamen.” Duurzaamheidscoaches begeleiden hen om inzicht te krijgen in welke stappen ze moeten nemen, hoe de maatregelen gefinancierd kunnen worden en helpen hen ook bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. De kosten voor het realiseren van de duurzaamheidsmaatregelen worden niet gedekt uit het programma.

Limburg-specifiek

Het programma levert een bijdrage aan de ambitie zoals opgenomen in de Provinciale Energie Strategie om 25% CO2-reductie te realiseren in de gebouwde omgeving in 2030 t.o.v. 2015. Daarnaast sluit het ontzorgingsprogramma ook goed aan bij de plannen zoals die worden uitgewerkt in de Regionale Energie Strategieën. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hanteert een inwonersgrens van maximaal 25.000 richting gemeenten die hiervan gebruik kunnen maken. Voor Limburg betekent het dat zo’n 14 gemeenten met gemeentelijk vastgoed in aanmerking komen. Het betreft de gemeenten: Beek, Beesel, Bergen, Gennep, Gulpen-Wittem, Maasgouw, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Roerdalen,  Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Daarnaast komen de volgende kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren verspreid over alle Limburgse gemeenten in aanmerking:

  • 14 schoolbesturen in het primair onderwijs met circa 43 gebouwen;
  • 5 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs met circa 15 gebouwen;
  • circa 62 zorgaanbieders in de langdurige zorg (m.u.v. ziekenhuizen) en eerstelijnszorg met circa 62 gebouwen;
  • circa 5 sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met circa 30 gebouwen. Sportverenigingen vallen niet onder de doelgroep omdat er reeds een vergelijkbare regeling voor beschikbaar is;
  • circa 75 culturele algemeen nut beogende instellingen (bijvoorbeeld bibliotheken, filmhuizen en musea) met circa 75 gebouwen;
  • circa 120 stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zijnde buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met circa 120 gebouwen.

In totaal gaat het om circa 295 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren met ongeveer 695 gebouwen in Limburg. Bovengenoemde vastgoedeigenaren worden actief benaderd door duurzaamheidscoaches. Het streven is binnen drie jaar minimaal 100 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren te ontzorgen bij het verduurzamen, waardoor er circa 287 gebouwen verduurzaamd zullen worden.

Sportverenigingen vallen niet onder de doelgroep, omdat voor hen reeds een vergelijkbare regeling beschikbaar is.

Tot 30 juni 2021 is gratis ondersteuning bij het verduurzamen van uw sportaccommodatie aan te vragen via het Huis van de Sport. In samenwerking met NOC*NSF is de ondersteuning bij het verduurzamen clubhuizen verlengd.

Totaalbudget

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed is mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Provincies kunnen de beschikbare middelen inzetten voor de begeleiding en advisering van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun gebouwen. Er is een totaalbudget van bijna 24 miljoen euro beschikbaar voor 12 provincies waarmee ruim 2.000 kleine vastgoedeigenaren ontzorgd kunnen worden. Het programma loopt tot 1 januari 2024.

*Het programma start op 1 januari 2021, maar de vastgoedeigenaren kunnen pas worden ontzorgd nadat de duurzaamheidscoaches en projectfacilitators via een Europese aanbesteding zijn geworven. Dit zal naar verwachting pas in mei 2021 zijn.