Gemeente en Provincie investeren samen in kernen Echt-Susteren

17 december 2020

Ontwikkelingen in de gemeente Echt-Susteren krijgen met de ondertekening van een samenwerkingsagenda een flinke impuls. Om de vitaliteit in de kernen Pey, Susteren en Echt op peil te houden, wordt geïnvesteerd in een pakket aan maatregelen. Deze bestaan uit woningbouwontwikkelingen (transitie, nieuwbouw) in diverse segmenten primair gericht op starters en senioren en uit voorzieningen in de openbare ruimte en in het centrum van deze 3 kernen.

Programma Centrum Echt

Het Programma Centrum Echt kent een integrale aanpak, waarbij het behouden en versterken van de regionale functie van Echt centraal staat. In het gebied Bovenste Straat-zuid en het gebied De Valk/Diepstraat-Noord wordt voorzien in een ontwikkeling van ongeveer 65 woningen in diverse segmenten. In de nabijheid van het Rijksmonument De Valk worden 8 woningen gerealiseerd voor starters en alleenstaanden. In deze omgeving wordt de openbare ruimte ook heringericht met speciale aandacht voor klimaatadaptatie en natuur-inclusiviteit. Op de locatie Julianastraat/ Emmastraat/Mussenstraat worden twee projecten ontwikkeld. In het middeldure koopsegment worden 24 appartementen gerealiseerd (geschikt voor senioren). Daarnaast worden hier 90 zorgunits gerealiseerd. Door de ligging van de locatie nabij het bestaande zorgcentrum De Eghte kan Zuyderland haar cliënten optimaal en efficiënt bedienen in de toekomst

Wethouder Peter Pustjens: ”Het lukraak bouwen van woningen is niet meer van deze tijd. We moeten gerichter bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals starters en ouderen. In Echt doet zich die kans voor, waar we plannen hebben gemaakt om het winkelgebied compacter te maken”.

Wethouder Peter Ruijten vult aan: “De winkel- en horecapanden die daardoor leeg blijven krijgen een nieuwe bestemming en kunnen omgezet worden naar woningen. De bijdrage van de Provincie zorgt ervoor dat we de plannen, samen met ontwikkelaars versneld kunnen realiseren “De provinciale bijdrage is overigens niet alleen voor Echt bestemd. “Ook in andere kernen van onze gemeente gaan we aan de slag met woningbouwplannen. In totaal willen we de komende jaren ruim 200 woningen in samenwerking met ontwikkelaars en woningbouwverenigingen op de markt brengen. Dit is goed voor de leefbaarheid van onze kernen. En we voorzien daarmee in een sterke behoefte bij onze inwoners”, aldus beide wethouders.

Gebiedsvisie Pey

Binnen de gebiedsvisie Pey worden de locaties dakpannenfabriek Cuijpers en Star Potato ontwikkeld.
Op de locatie dakpannenfabriek Cuijpers worden circa 20 grondgebonden woningen gerealiseerd, in combinatie met circa 40 sociale huurwoningen en woningen in het middenhuursegment. Op de locatie Star Potato worden 20 woningen met focus op levensloopbestendige wonen voor senioren gerealiseerd. Daarnaast wil de gemeente Echt-Susteren graag 20 woningen (verspreid) in de kern Peij inbrengen.

Centrumplan Susteren

De gemeente is voornemens om binnen het winkelhart van Susteren circa 20 levensloopbestendige appartementen te maken die in grootte variëren, zodat deze flexibel inzetbaar zijn en in de behoefte kunnen (blijven)voorzien van een brede doelgroep.

Gedeputeerde Dritty: “De Provincie wil bijdragen aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar. De plannen van de gemeente Echt-Susteren , waarbij woningen ontwikkeld worden voor onder andere senioren (al dan niet met zorg), starters, alleenstaanden en gezinnen passen prima in dit verhaal”.

In totaal wordt voor deze ontwikkelingen circa 58,5 miljoen geïnvesteerd in de gemeente Echt-Susteren. De Provincie Limburg is bereid € 1.200.000,- bij te dragen aan deze plannen.


Wethouder Peter Pustjens en wethouder Peter Ruijten