Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Limburg (België)

11 augustus 2020

De provincie Limburg maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De kennisgeving inzien
De volledig verklaarde kennisgeving kan van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:
• bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via zijn website www.omgevingvlaanderen.be
• op het provinciehuis van Limburg (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt) en via zijn website www.limburg.be/beleidsplanruimte
• op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Limburg en via hun respectieve websites.

Reageren op de kennisgeving
U moet uw reactie binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 31/10/2020) bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be, maar u kunt ze ook ter plekke afgeven aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.