Provinciaal Inpassingsplan voor ontgronding en herinrichting De Hommert

26 augustus 2020

Gedeputeerde Staten (GS) willen via een zogenoemde PIP-procedure een vergunning mogelijk maken voor ontgronding en herinrichting van het gebied De Hommert in Beekdaelen. Na de periode van ontgronding krijgt het gebied – in samenspraak met de gemeente Beekdaelen en omwonenden – een recreatieve bestemming.

Hiertoe hebben GS besloten. Daarmee geeft de Provincie Limburg invulling aan een overeenkomst 2011 met het bedrijf L’Ortye. Dat bedrijf heeft toen meegewerkt aan een grondruil om de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk te maken. Onderdeel van die overeenkomst was de afspraak dat Provincie Limburg zich zou inspannen om ontgronding via een PIP (Provinciaal Inpassingsplan) mogelijk te maken.

Ontwikkeling

De overeenkomst uit 2011 is niet de enige reden voor GS om hieraan mee werken. Het winnen van grondstoffen is ook een middel om uiteindelijk natuur, veiligheid of recreatie mogelijk te maken. De zandwinning in De Hommert levert een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan ophoogzand en cunetzand. Die tekorten zijn er in Limburg al vanwege de uitputting van de bestaande groeves.

Inpassingsplan

Het PIP is een instrument uit de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening) om in dit geval de bestemming van het gebied naar ontgrondingslocatie om te zetten. GS kiezen voor een PIP in fasen. De eerste stappen zijn een onafhankelijk onderzoek naar het draagvlak voor de geplande ontgronding en een analyse en oplossingen voor de te verwachten ophoging van de stikstofdepositie in de nabijgelegen N2000-gebieden. Na afronding hiervan worden de verdere stappen gezet. Onderdeel van het PIP zijn verder onder andere een concept-MER en inspraak- en beroepsprocedures. Uit eerder ecologisch onderzoek in 2013 in opdracht van Provincie Limburg is vast komen te staan dat er vanuit de Flora- en Faunawet geen bezwaren tegen ontgronding op deze locatie bestaan. Aan het einde van het hele traject met de inspraakreacties wordt de PIP aan Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd.

De Hommert

De ontgrondingslocatie is een gebied van ongeveer 4 hectare in Vaesrade, gemeente Beekdaelen. Na afronding van alle procedures zal de ontgronding en de herinrichting vijf tot maximaal zeven jaar in beslag nemen. De start van ontgrondingen hangt af van het verloop van het PIP-traject.