Installatie Provinciale Staten 2019-2023

28 maart 2019

Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten zijn op 28 maart 2019 de 47 gekozen Limburgse Statenleden voor de 25e Statenperiode geïnstalleerd. De Statenleden legden hiertoe de volgens de Provinciewet voorgeschreven eed of de verklaring en belofte af.
De 47 Statenleden komen voort uit 11 fracties: CDA (9), Forum voor Democratie (7), PVV (7), VVD (5), GroenLinks (4), SP (4), PvdA (3), D66 (3), Partij voor de Dieren (2), LOKAAL-LIMBURG (2) en 50PLUS (1).

Installatie

Ten overstaan van Gouverneur Bovens, voorzitter van Provinciale Staten, legden alle 47 Statenleden de eed of de verklaring en belofte af. Als eerste vicevoorzitter werd besloten  de heer Frische aan te wijzen, als tweede vicevoorzitter werd besloten de heer Bosch aan te wijzen 
Voorzitter Bovens overhandigde het overdrachtsdocument van de Staten uit de vorige periode aan de vicevoorzitter, de heer Frische. Dit overdrachtsdocument bevat adviezen ten aanzien van het functioneren van Provinciale Staten, een handvat waarmee Statenleden hun functie verder kunnen vormgeven.

In zijn installatierede onderstreepte Gouverneur Bovens, onder meer dat de gekozen Statenleden vanaf vandaag samen de stem van alle Limburgers vormen en samen besluiten nemen voor alle Limburgers en heel Limburg én omstreken. De heer Bovens wees erop dat het Limburgs Parlement samen een grote verantwoordelijkheid heeft in de beeldvorming van Limburg op het terrein van integriteit. Hij benoemde de in Limburg bewezen Rijnlandse bestuursstijl, een stijl waarin de Provincie de kar niet alleen trekt maar zoveel mogelijk samenwerkt met partners in een gezamenlijk gedragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook wees hij op de werkdruk  van zo’n 15 á 20 uur per week die het Statenlidmaatschap met zich meebreng.

Terugblik op verkiezingen

De in Provinciale Staten gekozen partijen - CDA (mevrouw Werrij-Wetzels), Forum voor Democratie (dhr. Burlet), PVV (dhr. Housmans), VVD (mevrouw Straus), GroenLinks (dhr. Baneke), SP (dhr. Van Caldenberg), PvdA (dhr. Kuntzelaers), D66 (dhr. Vaessen), Partij voor de Dieren (mevrouw Plusquin), LOKAAL-LIMBURG (dhr. Franssen), 50PLUS (mevrouw Fischer-Otten) - gaven een korte terugblik op de uitslag van de verkiezingen en hun visie op de coalitievorming en de komende Statenperiode.

Coalitievorming

Als lijsttrekker van de grootst gekozen partij heeft dhr. Koopmans sinds het bekend worden van de verkiezingsuitslag het voortouw genomen voor het voeren van de eerste verkennende gesprekken voor coalitievorming. Via een brief aan Provinciale Staten én via zijn toelichting tijdens de vergadering gaf dhr. Koopmans aan dat er sprake is van een breed gedeeld doel bij de partijen om te komen tot een stabiel en krachtig Limburgs bestuur wat kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak. Als tussenstap is er voor gekozen dat de aan te wijzen pre-informateur(s) met het CDA als grootste partij en de winnaars: Forum voor Democratie, GroenLinks, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren oriënterende gesprekken gaan voeren. Dit zou dan tot een tussenrapportage aan PS kunnen leiden, waaruit blijkt aan welke mogelijke coalities, in de breedste zin van het woord, deze genoemde partijen ieder voor zich deel zouden willen nemen. Dit ter voorbereiding van besluitvorming door Provinciale Staten over een te nemen vervolgstap. Dhr. Koopmans heeft aangegeven in deze processtap samen te willen informeren met de heer Geert Gabriëls, wethouder gemeente Weert. Deze keuze is gebaseerd op het feit dat de heer Gabriels, wethouder voor Weert Lokaal  en lid van GroenLinks, een coalitie heeft gesmeed op grond van een ‘akkoord op hoofdlijnen’ en hij daarnaast open staat voor alle samenwerkingen die vooral op de inhoud gebaseerd zijn.

groepsfoto Statenleden 2019-2023
De nieuwe leden van Provinciale Staten 2019-2023