Afscheidsvergadering Provinciale Staten 2015-2019

27 maart 2019

Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten is op 27 maart 2019 afscheid genomen van de leden van Provinciale Staten van de Statenperiode 2015-2019. Aan 4 Statenleden werd een koninklijke onderscheiding toegekend. Er volgde een positief advies over de toelating tot Provinciale Staten van alle 47 nieuw gekozen Statenleden voor de komende Statenperiode 2019-2023. Het overdrachtsdocument uit de Statenperiode 2015-2023 werd aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten, Gouverneur Bovens.

Overdrachtsdocument

Door dhr. Frische, voorzitter Presidium, werd aan Gouverneur Bovens het overdrachtsdocument (pdf, 4 MB) aangeboden met het verzoek om dit op 28 maart a.s. aan te bieden aan de nieuwe Provinciale Staten. Dit document bevat adviezen t.a.v. het functioneren van Provinciale Staten.

Rapportage onderzoek geloofsbrieven in verband met besluit toelating tot Provinciale Staten 2015-2019

De geloofsbrieven van de op basis van de verkiezingsuitslag gekozen 47 Statenleden werden voorafgaand aan de vergadering door 2 commissies, onderzocht waarna beide commissies tijdens de Statenvergadering rapporteerden over hun bevindingen. Zij gaven Provinciale Staten een positief advies omtrent de toelating tot Provinciale Staten van alle 47 benoemde Statenleden.

Afscheid Statenleden

Gouverneur Bovens dankte de Statenleden voor hun inbreng in de afgelopen zittingsperiode 2015-2023. In zijn terugblik benoemde hij onder meer de coalitiewisseling, het onderwerp integriteit en meer in het bijzonder de kwestie Heemels. Als voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing memoreerde hij het proces rondom de Limburgagenda 2030 en de Burgertop Limburg. Hij ging in op een aantal bijzondere grenscorrecties die in deze Statenperiode zijn doorgevoerd. De Gouverneur onderschreef het belang van goede grensoverschrijdende contacten en netwerken en prees de Staten voor hun inzet op dit gebied. Inhoudelijk noemde hij de door het Limburgs Parlement in gang gezette ontwikkelingen op het gebied van energie, de kennis-as, de Limburgse campussen, mobiliteit, de versterking van de Limburgse MKB, de Sociale Agenda en de Limburgse arbeidsmarkt. Verder noemde hij een aantal door Provinciale Staten bepaalde kaders rondom land- en tuinbouw en sport en cultuur.

Namens de vertrekkende Statenleden sprak de heer Van Rey de vergadering toe. Hij dankte  alle medewerkers rondom Provinciale Staten voor de inzet voor Provinciale Staten en de fracties  en keek met een aantal anekdotes en kwinkslagen terug op de afgelopen Statenperiode. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om het belang van de controlerende functie van Provinciale Staten te onderstrepen en riep hij op om meer transparantie te betrachten.

Van de thans 47 zittende Statenleden keren er 30 niet terug. Dhr. Bovens richtte een persoonlijk afscheidswoord tot alle vertrekkende Statenleden.

Afscheid Griffier, mevrouw J.J. Braam

In verband met het aangekondigde vertrek van Griffier drs. J.J. Braam namen Provinciale Staten het besluit haar per 27-3-2019 formeel te ontheffen uit de functie van Griffier.
Mw. Braam vervulde het griffierschap sinds 1-9-2009. De heer Bovens dankte mevrouw Braam voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen bijna 10 jaar en prees haar voor haar deskundigheid en expertise. Totdat de opvolger van mw. Braam benoemd is zal de heer mr. A.O.J. (Alexander) Pregled het waarnemend griffierschap vervullen.

Koninklijke onderscheidingen

Aan 4 van de afscheidnemende Statenleden werd een koninklijke onderscheiding overhandigd vanwege hun inzet voor het welbevinden en de welvaart van de Limburgers en nu definitief afscheid nemen als volksvertegenwoordiger. Het betreft de Statenleden Heuvelings, Kirkels, Titulaer en Bus. Zij ontvingen van Gouverneur Bovens de versierselen die horen bij de benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

foto 4 gedecoreerden 27-3-2019
vlnr de heren E. Bus, J. Titulaer, A. Kirkels en J. Heuvelings